txojkevphoojywg

Qhov tseem ceeb yog txoj kev phooj ywgTxoj kev thaj yeeb yog txhua tus sib hlub thiab sib pab

  Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Share

  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts: 428
  Join date: 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Sat 19 Jan - 11:10  NRAUG NTSUAG THIAB NIAM NKAUJ HNUB QUB

  Puag thaum ub, muaj ob tug niam tub ntsuag nos. Nkawd tsis muaj kwv muaj tig li. Leej niam laus laus, nws yuav tuag, nws hais rau nws tus tub tias : "Ab ! Me tub, ntshaikuv yuav tuag. Yog kuv tuag hnub twg no, ces kuv tub mus txais lawv ib puas ob nyiaj los pam kuv mog !" Tus tub teb tias: "Niad! Niag tsis muaj kwv muaj tig es leej twg yuav txais nyiaj rau yus ? Ib puas ob nyiaj no leej twg yuav txais rau yus nab, niad ?" Tus niam teb tias: "Me tub, cia kuv qhia rau koj mog ! Koj mus txais nyiaj ces koj nkag hauv luag lub zos, koj yuav hu tias:' Lawv es lawv!Kuv niam tuag lawm, kuv yuav tuaj txais nej nyiaj no!' Koj yuav hu peb zaug li no. Yog luag tsis teb koj, ces yog luag tsis txais nyiaj rau koj. Koj ho mus ntxiv lawm tom ntej, koj yuav mus ib lub zos dhau ib lub zos, koj hu li kuv qhia rau koj ntawd xwb mog ! Yog luag kam txais nyiaj rau koj ces luag yeej yuav teb koj xwb os, me tub !" Hais li ntawd tas, niag niam nyob tsis ntev hnub tsis ntau hmo, niag niam txawm tuag lawm tiag lauj !

  Tus tub txawm ua li leej niam hais. Nws tso leej niam tseg rau hauv tsev. Nws thiaj mus mus txog thawj lub zos, nws hu tias: "L3wv es lawv ! Kuv niam tuag lawm, kuv yuav tuaj txais nej ib puas ob nyiaj coj mus pam kuv niam no !" Ua cas ntsiag to, tsis hnov leej twg teb li. Nws hu lintawd peb zaug, los tsis muaj neeg teb li lauj!

  Nws thiaj li rov qab mus ntxiv.Nws mus txog ntawm luag tej ntug zos, nws pheej hu li ntawd li lauj! Nws hu hu tsis muaj neeg teb li thiab. Nws thiaj li hais tias : "Ab ! Cas tsis muaj neeg teb li, ntshai luag tsis txais nyiaj rau yus. Lam mus me ntsis ntxiv thiab saib puas yuav muaj neeg teb yus." Nraug Ntsuag txawm mus mus txog rau Huab Tais lub zos lauj! Nws thiaj li hu tias : "Lawv es lawv t Kuv niam tuag lawm, kuv yuav tuaj txais nej nyiaj ib puas ob mus pam kuv niam no." Huab Tais hnov dheev, Huab Tais hais tias: "Los Tuam, Los Xab thiab Los Lwm, tawm mus xyuas saib yog leej twg es pheej tuaj nraum zoov hu vuj vws tias yuav txais nyiaj no ? Yuav Txais μyiaj kuj los tsev los pauj! Cas pheej yuav tuaj nraum zoov hu xwb ! Sim tawm mus xyuas saib !" Cov tub thiaj li tawm tuaj xyuas. Lawv thiaj coj tau Nraug Ntsuag los hauv tsev. Nws los hais rau Huab Tais hais tias : "Aub ! Txiv Huab Tais, thaum kuv niam yuav tuag, mas nws hais rau kuv tias yog nws tuag hnub twg no ces kom kuv tuaj txais nyiaj. Kuv tsis muaj kwv muaj tig. Kuv nyob raum zoov hu saib yog leej twg yuav txais nyiaj rau kuv, ces nws yeej yuav teb kuv xwb. Nws hais lintawd tas, nyob tsis ntev nws txawm tuag lawm. Kuv thiai li ua raws li nws hais, kuv thiaj hu hu li ntawd tuaj saib puas muaj neeg yuav txais nyiaj rau kuv coj mus pam kuv niam." Huab Tais thiaj nug tias : "Ua li koj yeej tsis muaj kwv muaj tig, tsis muaj poj niam me nyuam li lov ?" Ntsuag teb tias:"Ab ! Txiv Huab Tais, kuv txiv ces yeej tuag thaum ntxov lawm, tshuav kuv niam wb xwb. Wb txom txom nyem li, wb yeej tsis muaj kwv muaj tig nyob qhov twg. Hos kuv yeej tsis tau muaj poj niam me nyuam li thiab. Kuv txom txom nyem li, thov koj txais ib puas ob nyiaj rau kuv coj mus pam kuv niam lauj, Txiv Huab Tais !" Huab Tais hais tias : "Me tub, yog kuv txais nyiaj rau koj coj mus pam koj niam tas sais koj sau cuab yeej cuab tam los mog peb nyob ua peb qhe txiav zaub nyuj zaub nees laiv ! Yog tias koj tsis los nrog peb nyob, mas ntshai kuv yuav tsis txais nyiaj rau koj thiab !" Ntsuag teb tias: "Ab ! Txiv Huab Tais, yog koj txais rau kuv ces kuv yeej yuav los nrog nej nyob ua nej qhev kom them tas cov nuj nqes ntawd xwb. Txawm yuav nyob tsawg xyoo los nyob." Huab Tais thiaj li txais tau kaum ob daig nyiaj rau Ntsuag. Nws rov los txog tsev, nws muab rau daim mus yuav dej yuav cawv thiab yuav mov noj. Muab rau daim mus yuav nyuj yuav twm los tua rau nws niam. Nws pam nws niam tas, nws thiaj sau tej me cuab yeej cuab tam yuav mus ua Txiv Huab Tais lawv qhev.

  Ntsuag txawm sawv kev los txog tom kev. Nws txawm los ntsib ib tug hluas nkauj, cas yuav zoo nkauj tas npaud li lauj! Nws txawm tav Ntsuag kev, hais rau Ntsuag tias :" Txiv Nraug Ntsuag, koj yuav mus dab tsi ?" Ntsuag txawm teb tias : "Leej Muad. Twb yog kuv niam tuag, kuv mus txais tau Huab Tais ib puas ob los pam kuv niam lawm. Koj zam kev es kuv yuav los mus ua Huab Tais laus lawv qhev lawm tom lawv zos." Tus hluas nkauj ntawd txawm hais tias: "Ab t Txiv Nraug Ntsuag,kuv twb yuav los yuav koj no ! Cas koj tseem yuav mus nrog lawv nyob thiab ?" Ntsuag teb tias: "Ab ! Leej Muad, koj tsis txhob hais li kod, kuv txaj txaj muag li. Koj yog nkauj nom nkauj tsw, koj xav yuav txiv los koj ho mus nrhiav nom nrhiav tswv yuav mog! Kuv ces yog niag tub ntsog tub ntsuag qe mub qe tuv ncw hna xwb. Kuv pluag pluag kuv tsis muaj ib yam dab tsi li. Kuv twb mus txais tau Huab Tais ib puas ob nyiaj lawm ces kuv yuav mus ua lawv qhev nrog lawv nyob." Tus hluas nkauj hais tias : "Ais! Koj txawm tsis yuav kuv ntag. Kuv twb yog los yuav koj ntag ! Tsis vim li ntawd kuv yeej tsis los li ho. Vim koj niam kom kuv los yuav koj tiag ! Nws kom kuv los nrog koj ua neej, los nrog koj them lawv cov nuj nqes kom tas no tiag. Koj tseem tsis yuav kuv thiab lov ?" Ntsuag teb tias : "Ua li, yog kuv niam kom koj los yuav kuv ntag los, leej muad !" Tus hluas nkauj hais tias : "Koj niam kom kuv los yuav koj no, kuv thiaj li los tiag." Ntsuag hais tias:"Ab!Niam txawm hais kom koj los yuav kuv los kuv kam tshuav Huab Tais lawv ib puas ob nyiaj diam, ces ntshai kuv yuav mus ua lawv qhev them lawv thiaj tag. Saib koj puas kam nrog kuv mus los tsis kam xwb lauj!" Tus h1uas nkauj hais tias: "Kuv pom xeeb los yuav koj lawm ces koj mus qhov twg los kuv ham tsis mus thiab xwb. Koj ua dab tsi los kuv yeej yuav nrog koj ua, pab koj ua hauj Iwm them cov nuj nqes ntawd tiag." Ntsuag hais tias: "Ab ! Yog niam kom koj los yuav kuv no, ces yuav los yuav thiab. Tsuav koj pom zoo nrog kuv mus ua zog." Ces Ntsuag txawm coj tus hluas nkauj ntawd nrog Ntsuag mus lauj ! Nkawd mus mus txog Huab Tais laus tsev. Ntsuag txawm hu hais tias : "Txiv Huab Tais aw ! Nej nyob hauv tsev los tsis nyob lawm os! Kuv los lawm laiv !" Huab Tais lawv thiaj li qhib plho qhov rooj xyuas. Ua ciav Txiv Nmug Ntsuag coj tau ib tug poj niam zoo nkauj tas nrho los thiab lauj! Huab Tais thiaj li hais tias : "Me tub, koj twb tias koj tsis muaj poj niam no nev ! Ua cas koj ho coj tau ib tug poj niam los thiab ?" Ntsuag txawm teb tias : "Ab ! Txiv, kuv los txog tom kev, kuv nyuam qhuav los yuav tom kev xwb." Huab Tais hais tias: "Koj yuav tau poj niam lawm los zoo kawg thiab los mas, me tub ! Tsuav neb ob leeg los nrog kuv nyob ua kuv qhev yug nyuj yug twm xwb los mas." Tus ntxhais ntawd mas yog niam Nkauj Hnub Qub xwb lauj !

  Txiv Nraug Ntsuag thiab niam Nkauj Hnub Qub nkawd niaj hnub nrog Huab Tais laus nyob ua nws qhev tu tsiaj tu txhuv lauj ! Hmo ntuj nkawd los pw ntawm Huab Tais laus lub txaj qhuas. Nruab hnub nkawd rov mus ua hauj lwm lawm. Nkawd nyob nyob tau ntev niaj mus ntau xyoo lauj! Huab Tais laus txawm xav tau ib zag tswv yim phem, nws txawm hais rau Los Xab, Los Xwm thiab Los Lwm lawv tias : "Los Tuam, Los Xab thiab Los Lwm, cas nej yuav ruam tas npaud! Niag Hmoob qhev ntawd tus poj niam zoo nkauj ua luaj ntawd diam, nws tseem tshuav yus ib puas ob nyiaj diam. Nej muab nws tua pov tseg yuav nws niag poj niam tiag." Los Tuam tias:"Txiv, cia ib tsam kuv sim mus sim saib puas seem kuv sob. Seem kuv sob no cia kuv yuav." Ib tsam noj hmo tas, sawv daws mus pw tsaug zog tas, tsev tsaus ntuj uti lawm. Los Tuam txawm sawv los rauv taws saib. Ua ciav pom pw tib tug me zoo nkauj rhib tiag lauj! Los Tuam txawm muab hluav taws faus tsuag tsuag tas. Cev loo tes mus xuas. Ua cia tib lub txaj qhuav qhawv tsis pom dab tsi li. Nws txawm rov los tshum hluav taws tsuag tsuag cig ntsa iab. Cas ho pw tib tug zoo nkauj rhib, ua pa saws soom ntawd thiab. Nws rov muab taws faus tsuag tsuag rau, ya ntxiag rov mus xuas xuas tsis pom li lawm thiab. Los Tuam kov kov ib hmos kaj ntug tsis ntsib li lauj! Tag kis, Huab Tais nug tias : "Los Tuam, koj mus sim nws puas seem koj sob naj ?" Los Tuam teb tias : "Aub ! Txiv, nag hmo sawv daws tsaug zog tas, kuv maj mam sawv mus rauv taws xyuas,tsuas tias pw tib tug me zoo nkauj rhib ntawd. Muab hluav taws faus tsuag tsuag tas, cev loo tes mus xuas.Ua cas pawv ! Tib lub txaj qhuav qhawv xwb. Kuv kov tib hmos tsis ntsib li." Huab Tais hais tias : "Aub ! Los Tuam koj hmoov tsis sawm. Lwm hmo cia Los Lwm ho mus sim saib. Yog seem Los Lwm sob no, cia rau Los Lwm yuav." Ib tsam noj hmo tas, sawv daws pw tsaug zog tas lawm lauj! Los Lwm txawm sawv los rauv taws xyuas. Ua cas pw ntawm Ntsuag ib sab mas yuav tib tug me zoo nkauj tas npaud li lauj ! Nws muab hluav taws faus tsuag tsuag tas, cev loo tes mus xuas. Ua cas tib lub txaj qhuav qhawv xwb thiab lauj ! Los Lwm kam kam ib hmos kaj ntug plaws tsis ntsib li thiab. Tag kis kaj ntug, Huab Tais nug tias: "Los Lwm, nag hmo koj sim Hmoob qhev niag poj niam puas seem koj sob naj ?" Los Lwm teb tias: "Txiv es! Yog nkaus lis Los Tuam hais thiab tiag. Rauv tau taws xyuas mas pom tib tug me zoo nkauj rhib, faus hluav taws tsuag tsuag, cev loo tes mus xuas, tib lub txaj qhuav xwb. Kuv kam kam ib hmos tsis ntsib li thiab tiag." Huab Tais hais tias: "Aub ! Yog li ntawd mas koj hmoov tsis sawm thiab. Lwm hmo cia Los Xab sim ho mus sim saib, yog seem Los Xab sob no cia rau Los Xab yuav lauj !" Ib tsam noj hmo tas, sawv daws pw tas, Los Xab sawv tsees los rauv tau taws xyuas, ua ciav pw tib tug me zoo nkauj rhib ntawd thiab lauj ! Nws muab hluav taws faus tsuag tsuag tas. Cev loo tes mus xuas, cas tib lub txaj qhuav thiab xwb. Los Xab kam kam tib hmo kaj ntug tsis ntsib li thiab. Tag kis, Huab Tais nug tias:"Los Xab, nag hmo koj mus sim Hmoob qhev poj niam, puas seem koj sob los tsis seem naj ?" Los Xab teb tias:"Txiv, seem sob qhov twg! Ham tsis tib yam li Los Tuam nkawd thiab xwb las as.Kuv kam kam ib hmos, yeej tsis ntsib Ii thiab tiag." Huab Tais txawm hais tias : "Aub ! Los Tuam, Los Lwm thiab Los Xab, ntshai nej cov hluas hmoov tsis sawm. Cia ib tsam kuv mus sim. Yog seem kuv sob no cia muab niag qhev ntawd tua tso, kuv yuav." Hais li ntawd tas, ib tsam noj hmo tas, sawv daws mus pw tas lawm. Huab Tais txawm sawv los rauv tau taws xyuas. Aub ! Cas yuav pw tib tug me zoo nkauj tas nrho ntawd tiag lauj! Huab Tais thiaj muab hluav taws faus tsuag tsuag tas nrho, cev loo tes mus xuas zoj. Ua cas pawv thiab lauj!

  Huab Tais txawm yws yws tias : "Aub ! Yog yus hmoov tsis sawm ces puam chawj lauj! Tsis txhob xuas lawm. Cia nws yuav nws. Yeej tsis yog yus hmoov." Tag kis, cov tub nug zom zaws tias: "Txiv, nag koj mus sim puas seem koj sob naj ?" Huab Tais tias : "Aub ! Peb hmoov yeej tsis sawm li. Kuv cev tes mus kov ib zaug tsis ntsib, ces kuv cia li tsis kov lawm." Niam Nkauj Hnub Qub thiab Txiv Nraug Ntsuag nkawd nrog Huab Tais laus nyob ntev ntev lawm lauj ! Muaj ib hnub txawm muaj ib tug neeg tuaj hu Huab Tais tias:"Txiv Huab Tais, lub hlis no tim kaum tsib, peb yuav tsuj Xeev Laus xeeb, peb yuav haus cawv. Txog hnub ntawd koj tuaj nrog peb nyob ib hnub nawb !" Huab Tais txawm tias: "Aws! Yog nej yuav tsuj Xeev Laus Xeeb no, cia txog hnub ntawd kuv mam tuaj." Huab Tais laus ntawd txawm hais rau nws niag nyab qhev tias : "Nyab qhev, lawv yuav tsujXeev Laus cawv xeeb no. Kuv tsis tau khau rau lawm, koj xaws ib nkawg khau rau kuv. Txog hnub lawv haus cawv xeeb kuv thiaj li tau khau rau mus." Niag nyab qhev teb tias : "Txiv, yog koj xav yuav los cia kuv ho xaws ib nkawg rau koj rau mus los mas, txiv." Nyob nyob tau tsib hnub, Huab Tais hais tias : "Nyab, koj kav tsij xaws. Twb yuav txog caij, tsam kuv tsis tau khau rau." Nyab teb tias : "Txiv, koj xav yuav los cia kuv ho xaws." Huab Tais tos tau tsib hnub ntxiv thiab. Huab Tais rov hais tias : "Nyab, kav tsij xaws tiag laiv ! Tshuav tsib hnub lawm xwb! Saib yog koj tsis tau xaws no, kav tsij xaws ! Tsam txog hnub ntawd koj xaws tsis tau naj !"

  Nyab teb tias : "Aws txiv ! Yog koj yuav los kuv ho xaws." Tshuav ib huub nkaus lawm xwb lauj ! Huab Tais rov nug tias : "Nyab qhev, koj xaws khau rau kuv no, koj xaws tau lawm los tsis tau ? Tag kis yog hnub lawv haus cawv xeeb laiv !"

  Tus nyab teb tias:"Txiv, kuv tseem tsis tau xaws. Yog koj xav yuav no kuv mam xaws rau koj." Ces Huab Tais laus txawm cem hiav muag nti hais tias:"Tus me nyab qhev ntawd kod ! Cas koj yuav dag ua luaj

  li! Puag thaum tseem tshuav kaum hnub, kuv twb kom koj nyob hauv tsev xaws lawm. Koj twb hais tias koj mam xaws. Txog hnub no, koj tseem hais tias koj tseem yuav xaws thiab xwb no. Koj tus neeg ntawm kod mas dag dua luag tej neeg huv tib si li lauj!

  Tag kis kuv mus haus cawv kuv yuav muab khau qhov twg los rau maj!" Nyab teb tias : "Txiv, koj tsis txhob cem cem. Yog koj yuav yuav los sis cia ib tsam kuv mam taws teeb xaws." Huab Tais mas cem cem hiav muag nti li lauj! Ib tsam sawv daws noj hmo tas, niam Nkauj Hnub Qub tawm plaws nraum zoov, nws muab kiag ib daig tawv xib los npua zoj, xib zoj peb suab rov pem qaum ntuj. Tuaj zoj rau tus niam hluas tuaj txog ntua, nws taws kiag teeb. Lawv xaws zoj ib tag hmo xwb, tau kiag ib nkawg khau, mas zoo nkauj tsis zoo li lauj! Tsuas tias paj ntsais tsias qhov txhia chaw. Tawg paj rhib laim pes txias xwb lauj !

  Tag kis kaj ntug, Huab Tais laus sawv tsees los txog ntua, nws nug tias : "Nyab qhev, nag hmo koj niam khav tias koj yuav xaws khau rau kuv rau no. Koj xaws tau lawm los tsis tau ?" Nyab qhev teb tias : "Txiv, nag hmo kuv taws teeb xaws tau ib nkawg nyuag dog pes dig lawm thiab os, txiv." Huab Tais hais tias : "Aub ! Yog koj xaws tau lawm no zoo lauj ! Kav tsij hais dej rau kuv ntxuav muag, rau mov los rau kuv noj tso, kuv yuav rawm maj mus." Nws hais dej rau Huab Tais ntxuav muag tas, rau mov rau Huab Tais noj tas. Huab Tais hais tias : "Nyab qhev, muab khau los rau kuv rau saib !" Ces niam Nkauj Hnub Qub nkaus hlo nkawm khau los cev kiag rau Huab Tais lauj! Huab Tais ntsia mas cas yuav zoo nkauj tas npaud li lauj! Tawg paj pes rhib, hos laim pes txias ! Huab Tais ntsia tsis tseeb li ntag lauj !

  Niam Nkauj Hnub Qub txawm hais tias: "Txiv, nag hmo koj hais tias yog kuv xaws tsis tau khau rau koj rau no, koj yeej yuav tsis yib li no. Yog tias kuv tseem xaws tau thiab mas koj yuav hais li cas rau kuv no ? Zaum no kuv xaws tau khau rau koj rau lawm saib koj yuav hais li cas rau kuv ?" Huab Tais hais tias : "Aub ! Nyab qhev lauj ! Nkawm khau no zoo nkauj hwv lawm. Ces cia muab ntaus ua rau daim kiag rau neb ntag lauj! Tso tshuav rau daim ntawd, thaum twg neb khwv tau, neb mam ho muab rau kuv kuj tau." Niam Nkauj Hnub Qub tias : "Txiv, yog nuj yog nqe lawm ces koj ntaus rau daim los kuj zoo kawg thiab. Tab sis tsis yog nuj yog nqe mas koj txawm muab rau daim los kuv tseem tsis kam muag rau koj thiab hos !" Huab Tais hais tias : "Aub ! Txhob xav li ntawd, cia ntaus ua rau daim es kuv yuav xwb." Hnub ntawd Huab Tais txawm tau khau rau mus nrog Xeev Laus lawv haus cawv lawm. Huab Tais mus txog tom Xcev Laus tsev, Xcev Laus pom Xeev Laus ntshaw ntshaw ib nkawg thiab lauj !

  Niam Nkauj Hnub Qub thiab Txiv Nraug Ntsuag nkawd nrog Huab Tais nyob tau ntev xyoo lawm. Niam Nkauj Hnub Qub txawm nug Huab Tais tias : "Txiv, wb tshuav koj ib niag tswv nqe es koj yuav xav tias cia wb ua koj qhev, los koj yuav cia wb mus nyob wb tso, wb khwv tuaj them koj ?" Huab Tais teb tias : "Aub ! Kuv twb xav yuav nyem no lawm ntag. Vim ntsia ntsoov neb yeej tsis muaj dab tsi li es thiaj li tsis hais tsis taij xwb. Yog muaj ces yeej xav yuav tiag." Niag nyab txawm hais tias : "Txiv, yog koj xav yuav no los wb ho mus nrhiav qiv nrhiav txais los rau koj. Tsam koj yuav siv." Huab Tais hais tias : "Yog neb nrhiav tau mas yuav xwb tiag." Ib tsam noj hmo tas nrho, Niam Nkauj Hnub Qub rov qab tawm plaws rau nraum zoov,muab kiag daim tawv xib los npua zoj, xib zoj peb zag rau pem qaum ntuj, tuaj kiag rau tus niam hluas tuaj nrog nws xaws txog ib tag hmo xwb tau kiag ib nkawm khau. Tsuas tias zoo nkauj rhib thiab lauj ! Zoo tshaj Huab Tais nkawm thiab. Ntsuag txawm coj mus muag kiag rau Xeev Laus ua kaum ob daig nyiaj. Coj nyiaj los txog tsev, muab kiag rau daim them kiag Huab Tais. Tshuav rau daim rau nkawd chiv peev ua neej." Niam Nkauj Hnub Qub hais rau Huab Tais tias : "Txiv, wb them koj cov nuj nqe tas lawm. Koj yuav cia wb nrog koj nyob xyoo puav ntxiv, los koj tias wb them koj nuj nqes tas lawm ces cia wb mus nyob wb ? Yog koj tias tab txawm them tas lawm los, koj yuav ciav wb nrog koj nyob xyoo puav pab koj no los wb ho nyob ntxiv thiab." Huab Tais teb tias: "Nyab qhev lauj! Neb twb them kuv cov nuj nqes tas lawm, ces nyob ntawm neb. Neb yuav mus lawm qhov twg los tau. Neb hais tias neb yuav nrog kuv nyob los kuj tau.Nyob ntawm neb siab xwb." Txiv Nraug Ntsuag nkawd thiaj mus nyob nkawd lawm. Nyob tsis tau ntev. Niam Nkauj Hnub Qub thiaj hais rau Txiv Nraug Ntsuag tias : "Txiv Nraug Ntsuag, ua li cas los kuv tsis yog ntiaj teb no neeg. Kuv yuav nrog koj nyob tsis tau ntiaj teb no mog ! Ntshai kuv yuav rov qab lawm qaum ntuj. Kuv los tsa koj ua neej xwb.Kuv twb los pab them koj tej nuj nqes tas lawm. Tshuav rau daim nyiaj no tseg rau koj chiv peev ua neej. Tshai kuv yuav rov lawm qaum ntuj." Nws hais li ntawd, ces Ntsuag quaj pos muag nti lauj! Niam Nkauj Hnub Qub thiaj ntuas ntuas Txiv Nraug Ntsuag tias : "Txiv Nraug Ntsuag, koj tsis txhob quaj mog ! Koj sim neejkoj yeej yuav tau zoo xwb. Kuv twb tsa koj tsheej neeg lawm. Kuv yeej paub tseeb tias koj yeej yuav tau zoo tas koj sim neej. Kuv yuav qhia ib qho chaw rau koj. Huab Tais tus ntxhais Nkauj Ntxawm niaj hnub nrog kuv ua ke, kuv qhia qhia nws xaws khau, nws txawj txawj xaws khau li kuv lawm thiab. Muaj ib hnub koj yeej yuav tau Huab Tais tus ntxhais Nkauj Ntxawm ua koj poj niam xwb. Tus ntawd thiaj yog neeg nyob ntiaj teb no, nws thiaj yuav nrog koj ua taus neej. Hos kuv ces kuv nyob tsis taus ntiaj teb, kuv yuav rov lawm qaum ntuj mog !

  Lub hlis no tim kaum tsib, Los Tuam, Los Lwm thiab Ios Xab lawv yuav tuaj mus tua tauv txwv lawm pem Ceeb Tsheej teb. Koj mus nyob timþauv kev tos mog ! Yog koj pom lawv tuaj mus no ces koj nrog lawv mus tua tauv txwv. Thaum lawv tuaj, koj yuav nrog lawv mus. Lawv yuav hais rau koj tias : 'Ua cas koj lam tuaj nyob ntawm kod.' Ces koj teb lawv tias : Thaud wb nrog nej nyob nyob, wb ho mus nyob wb. Ces kuv poj niam muab kuv nrauj pov tseg lawm. Zaum no, kuv yuav rov qab los nrog nej nyob ua nej qhev zov nej tej tsiaj dua !' Koj hais li no, ces koj ris lawv cov nra, koj ua lawv qhev koj nrog lawv mus. Nej mus txog pem Ceeb Tsheej mas nej yuav mus pw tom ncauj ke no. Lawv yuav mus tua tauv txwv. Los Tuam yuav xwb mus tua. Tag kis sawv ntxov tsees koj pub Los Tuam tus nees kom tsau tsau li. Koj hais kiag dej rau Los Tuam ntxuav muag. Kaj ntug txoog xwb Los Tuam caij kiag nees, nws sam kiag nws rab hneev ya ntxiag mus tua tib hnee rau tauv txwv. Paub ntsoov yeej yuav tsis raug. Tua tas Los Tuam lem hlo nees rov qab los.

  Luag tos ib hnub, luag paub tias Los Tuam tua tsis raug, luag yeej tsis muab ntawv rau Los Tuam. Tag kis ob, yog Los Lwm yuav mus, koj yuav nco ntsoov ua li ntawd rau Los Lwm thiab.

  Tag kis peb, yog Los Xab koj yuav ua li ntawd thiab nawb mog ! Los Xab mus tua los. Lawv yuav tos ib hnub, tsis pom muaj ntawv tuaj. Lawv yuav sab laj tias: 'Ib hnub lawm, tsis pom ntawv tuaj, ces ntshai yog peb tua tsis raug, tsis tau nom ua. Hnub uas nej yuav los tsev,ces koj sawv ntxov ntxov los ua tshais rau hauv qhov cub, koj yuav hais rau lawv tias: 'Thov nej saib cov mov no ib pliag. Kuv cab nej cov nees mus noj zaub tso. Tsam nees tshaib tshaib plab. Nees mus tsis taus.

  Thaum ntawd Los Tuam tsis nco nqa nws rab hneev. Koj cab kiag mus kom lawv tsis pom lawm ces koj caij kiag Los Tuam tus txiv nees thiab koj sam kiag nws rab hneev, koj ya ntxiag mus tua. Paub ntsoov tias yeej yuav raug xwb xwb li. Thaum ntawd koj tau nom ua xwb." Tham tham ib pliag ntxiv, txiv Nraug Ntsuag tsaug zog lawm lauj !

  Nws tsaug tsaug zog tsim dheev los. Ua ciav Niam Nkauj Hnub Qub twb dua rab teb twg lawm ! Nws thiaj sawv los zaum tib pob. Nws xav zaj twg los tsis tau lawm.

  Nws thiaj li los ua raws li nws poj niam hais. Thaum txog lub hli tim kaum tsib, Txiv Nraug Ntsuag txawm mus nyob tim kev tos. Ua ciav tswb nees nrov nqag ntxhias tuaj tiag lauj ! tuaj tuaj txog, Los Tuam txawm hais Ntsuag tias: "Ua cas koj lam nyob ntawm kod nab ?" Ntsuag txawm teb tias: "Aub! Thaud wb nrog nej nyob nyob, wb ho mus nyob wb, ces kuv poj niam muab kuv nrauj lawm las. Nyem no kuv yuav rov qab los ua nej qhev dua. Ua li nej puas yuav los tsis yuav ?" Los Tuam txawm teb tias: "Ab ! Sawv daws nyob kam ua ke, sib haum sib hlub. Koj poj niam txawm tso koj tseg lawm los koj rov los nrog pcb nyob.

  Ua no koj puas nrog peb mus? Yog koj nrog peb mus no koj mus txiav zaub nees rau peb cov nees noj. Vim peb yuav tuaj mus tua tauv txwv lawm pem Ceeb Tsheej." Ntsuag txawm teb tias:"Tiag,cia kuv nrog nej mus tso, kuv mus txiav zaub nees rau nej cov nees noj, saib nej cov nees thiab ua mov rau nej noj." Lawv thiaj li mus txog Ceeb Tsheej teb lauj! Lawv txawm mus pw hauv lub tsev tom ncauj ke no. Ces tag kis kaj ntug txoog, Ntsuag sawv hais dej rau Los Tuam ntxuav muag tas nrho, Los Tuam sam kiag hneev, paj paws rau saum nees,rag nees ntws mus txog ntua txiag tib hnee rau, lem loo rov los lawm. Lawv tos zoj ib hnub, tsis pom ntawv tuaj li, ntshai tsis raug.

  Tag kis Ntsuag kuj sawv los muab dej rau Los Lwm ntxuav muag thiab. Los Lwm mus tua tas, los tos ib hnub kuj tsis pom ntawv tuaj li thiab. Hnub peb Los Xab ho mus tua. Tua tas los nyob ib hnub kuj tsis pom ntawv tuaj li thiaj lauj ! Lawv pw ib hmo ntawd. Tag kis Ntsuag sayev ntxov ntxov los ua tau ib lauj kaub mov rau hauv qhov cub, nws hais rau lawv tias : "Nej pab sab mov thiab, vim peb tuaj tau ob peb hnub lawm, ntshai tshaib tshaib nees plab, nees ho mus tsis taus tsev. Kuv cab nees mus noj zaub, kuv los peb mam mus tsev." Ntsuag thiaj li cab loo pab nees mus, Ntsuag muab kiag Los Tuam rab hnecv los sam kiag, caij loo Los Tuam tus txiv nees, rag ntws mus txog ntua. Ntsuag tib hnee rau nruab nrab tauv txwv tshab plaws. Nws rag nees ntws rov los txog ntua. Nyuam qhuav los zaum qhov quav tsis tau tus, Huab Tais Ceeb Tsheej xa loo ib tsab ntawv ceev ceev tuaj hais tias : "Tsuag tsuag, kav tsij tuaj lees nom ua. Vim nej tua raug tauv txwv lawm. Lawv mus txog ntua, Huab Tais hais tias yog Ntsuag tua raug no. Ntsuag thiaj li mus lees ntawv ua nom ua tswv lauj! Los Tuam , Los Lwm thiab Los Xab lawv hais zom zaws tias: "Ab ! Ua cas zaum no, niag qhev ntawd nyiag peb tus nees caij mus es nws yuav tua raug lawm lauj! Niag qhev ntawd yuav tau nom tau Huab Tais ua lawm tiag. Peb ces poob nom txij hnub no mus li lauj ! Yuav kom peb tsim txiaj me ntsis ces kawg peb muab peb niag muam Ntxawm rau nws, kom nws ho hlub peb me ntsis, mas peb thiaj li yuav tsim txiaj me ntsis xwb lauj!" Lawv los txog tsev, lawv thiaj xa lawv tus muam Ntxawm tuajrau Ntsuag yuav. Vim nws ua Huab Tais, nws zaum Huab Tais qhov chaw lawm.

  Zaum no peb Hmoob tuag, thiaj li muab rab nyuag hneevrau. Thaum muab tus tuag ntawd faus tas, thiaj muab rab hneev tua ib nyuag hnee rau puag tim qab ntuj. Thiaj hais tias : 'Tua tauv txwv saib puas raug.' Yog raug ces thiaj tau nom ua, tsis raug ces tsis tau nom ua. Vim Ntsuag tau ua Huab Tais lawm.


  Last edited by tiamneejtshiab on Sun 20 Jan - 21:06; edited 2 times in total

  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts: 428
  Join date: 2013-01-14

  THOOB YEJ THIAB NTXAWM QAUM NTUJ

  Post by tiamneejtshiab on Sat 19 Jan - 11:55  THOOB YEJ THIAB NTXAWM QAUM NTUJ

  Puag thaum ub ov, muaj ib pab niag qaib qus coob coob xij tuaj da dej hauv lub niag pas hawv lauj! Thoob Yej mus plob pom. Nws los txog tsev ov. Nws los xav xav. Ab! Sim mus cuab hlua kais rau saib. Thoob Yej txawm los ua tau rau rooj hlua kais, nws coj mus cuab tas nrho ncig lub niag pas hawv ntawd. Ces Thoob Yej los tau ib hnub. Hnub torn qab, Thoob Yej txawm mus xyuas. Ciav mag tau ib tug qaib qus zoo zoo nkauj li lauj! Ces Thoob Yej txawm mus daws tau tus qaib qus los. Ua ciav, tsis yog qaib qus lawm las. Yog ib tug hluas nkauj zoo zoo nkauj li lauj! Tus hluas nkauj muab tis tw hie tas, ces yog ib tug hluas nkauj zoo zoo nkauj lawm tiag. Thoob Yej txawm hais rau tus hluas nkauj tias: "Ab! Leej muad, koj yuav txia ua ib tug hluas nkauj zoo ua luaj tuaj da lub niag pas hawv no ua tus dab tsi?" Tus hluas nkauj txawm teb tias: "Aub! Leej yawm dab lauj! Ntshai yuav yog kuv no ntuj yeej tiam los ua koj poj niam ho! Vim tias peb tuaj coob ua luaj, luag ho tsis mag koj rooj hlua kais. Kuv twb ho tsis pom es kuv yuav los mag koj rooj hlua kais. Leej yawm dab, peb mas tuaj qaum ntuj tuaj ov. Koj mas koj hais tias lub no yog pas hawv no, tiam sis tsis yog. Yog dej yog cawv ov. Es peb niaj hnub tuaj haus dej haus cawv. Haus pov khawv lawm peb mam ho ya rov qab mus rau saum qaum Ntuj." Ces Thoob Yej thiaj hais tias: "Aub! Yog li mas, leej muam lauj, koj ho tuaj mag kuv rooj hlua lawm thiab, ces koj los ua kuv niam yau. Tso cia niam hlob ua niam hlob yuad?" Tus hluas nkauj teb hais tias: "Ua li tiag, Thoob Yej. Vim Ntuj yeej tiam kuv los rau koj, kuv thiaj los mag koj rooj hlua, ces cia kuv ua koj niam yau nawd." Ces Thoob Yej thiaj li coj tus hluas nkauj los ua nws niam yau.

  Thoob Yej thiaj los hais rau luag zej luag zos. Ces tas sawv daws thiaj li mus ce lub niag pas hawv ntawd coj los ua poov xab ua cawv. Txij thaum ntawd losrau txheej niam no, sawv daws thiaj tau poov xab poov cawv coj los ua dej ua cawv haus.Thoob Yej los nyob nyob ces teb chaws txawm ua tsov ua rog lauj! Huab Tais txawm tseev kom Thoob Yej mus ntaus rog xwb. Thoob Yej txawm hais tias: "Aub! Kuv nyuam qhuav yuav tau niam yau los, mas kuv tseem niaj hnub npaj dej cawv, tso kuv yuav mus haus dej haus caw." Huab Tais txawm teb tias: "Tsis txhob hais li kod. Nyiam no teb chaws ua tsov ua rog lawm, mas koj no raug mus tua rog. Koj raug mus ua ib tug thawj coj, mas koj yuav tsum mus. Kev haus dej haus cawv thaum twg kuj tau. Qhov ntawd tsis kub npaum li kev ntaus tsov ntaus rog nawd." Ces Huab Tais txawm tsis tseev li lauj! Thoob Yej txawm raug mus tua rog lawm lauj. Thoob Yej yuav mus ov. Nws txawm hie hlo nws ob ntiv nplhaib kub los ntxig rau ntawm nws niam yau ob tug ntiv tes ntag. Thoob Yej hais tias: "Niam yau! Kuv muab ob nti nplhaib no rau koj. Mas kuv mus ntaus rog lawm ov. Luag txawm hais tias kuv tuag lawd, los tsuav yog kuv ob nti nplhaib no tsis hie hlo ntawm koj ntiv tes, mas koj tsis txhob ntseeg luag nawd! Yog thaum twg kuv siav tu nrho lawm, mas ob nti nplhaib yeej hie hlo ntawm koj ob tug ntiv tes ntag ov, mas thiaj yog kuv tuag lawm nawd." Ces Thoob Yej yuav mus. Nws txawm muab niam yau cov tis tw zais rau puag hauv qab txhab nplej lauj! Ib niag txhab nplej puv nkaus rau saud lawm, muab cov tis tw rau hauv qab kiag. Thoob Yej mus tua rog tau peb xyoos tsis los li lauj. Thoob Yej txiv yawg laus txawm niaj hnub ntaus txheeb, niaj hnub ua tsawv saib Thoob Yej mus nyob li cas lawm. Niaj hnub niaj hnub ntaus txheeb. Thoob Yej txiv txawm vwm lawm lauj. Yawg laus niaj hnub saib nws txawm hais tias: "Aub! Yuav tau muab niam Thoob Yej yau tua los txi dab teb dab chaw, mas Thoob Yej thiaj li yuav yeej tsov yeej rog. Yog tsis muab nyab yau los tua txi dab teb chaws mas, Thoob Yej yeej yuav tsis yeej tsov rog li lauj."
  Thaum Thoob Yej yuav mus ua rog nws muab niam yau cov tis tw zais rau hauv qab txhab nplej lawm lauj. Mas tshuav peb hnub xwb, niag yawg yuav muab nyab yau coj los txi dab teb chaws tso, Thoob Yej thiaj li yuav yeej tsov rog no lauj.
  Niam hlob los hlub niam yau hwv thiab. Ces ob niam hlob niam yau txawm mus nrhiav tawv, nrhiav lev los pua. Ob tug txawm muab txhab niag nplej daus daus puv tsev nkaus, thiaj li daus txog hauv qab txhab. Na has niam yau cov tis tw nyob hauv, thiaj li muab rau niam yau. Ces niam yau txawm seev tias: "Ab! Thaum Thoob Yej yuav mus, nws twb hais rau kuv tias, yog thaum twg ob nti nplhaib tsis tau hie hlo ntawm kuv tus ntiv tes mas nws yeej tseem muaj txoj sia nyob xwb. Yog hie lawm mas nws thiaj yuav tsis muaj txoj sia nyob. Ob nti nplhaib kub tsis tau hie, mas cuaj xyoos kaum xyoo los yeej tsis ntshai kiag no. Ua li cas nyem no txiv xij niaj hnub ntaus txheeb ntaus kuam, tso yuav muab kuv los tua txi dab teb dab chaw, kom Thoob Yej thiaj li yeej tsov yeej rog. Tab sis niam hlob wb muab tau kuv cov tis tw lawm. Kuv yuav rov qab mus kuv niam kuv txiv lawv. Yog kuv muab ob nti nplhai no rau niam hlob cia mas Thoob Yej los txog nws yuav tsis zoo siab. Ces cia kuv muab coj mus faus rau pern niag poj ntsuam, pern hauv zos ped." Thoob Yej niam yau txawm coj ob nti nplhaib kub mus faus rau pern niag pob ntsaum. Nws hais rau niag pob ntsaum hais tias: "Tshuav peb hnub xwb, txiv yawg yuav muab kuv tua txi dab teb dab chaw, Thoob Yej thiaj yuav yeej tsov yeej rog no. Nyiam no kuv niam hlob wb daus tas txhab niag nplej, muab tau kuv tej tis tw lawm, ces kuv yuav rov mus kuv niam kuv txiv lawv puag saum qaum ntuj. Kuv muab Thoob Yej ob nti nplhaib kub no faus tseg rau koj. Yog Thoob Yej los no ces koj muab rau nws..Koj hais rau nws tias, kom nws tsis txhob nco kuv no. Thiab kom nws tsis txhob lawv kuv qab tuaj. Deb deb li, nws yeej yuav tuaj tsis txog kuv li no ov! Nyiam no kuv mas kuv mus qaum ntuj mus hos nws tuaj mas nws kawg yuav tuaj ntiaj teb tuaj xwb. Nws yeej yuav tuaj tsis txog ib zaug li. Kom nws ua ib siab zov nws niam hlob xwb no ov!" Niam yau mus hais rau niag pob ntsaum tas. Nws txawm rov los muab tej tis tej tw coj los rhais rau tej caj npab, tej caj hlaub tas. Ces nws txawm tuaj ib niag cev plaub lawm xwb lauj. Niam yau txawm ya tshoom ntuj vos dua qaum ntuj lawm. Ces mam yau ya lawm tau peb hnub. Ces Thoob Yeej los txog ntua, Thoob Yeej nug tias: "Niam hlob, ua li niam yau ne?" Niam hlob teb tias: "Niam yau, ces nws ya rov qab mus nws niam thiab nws txiv puag saum qaum ntuj lawm. Nws twb mus tau peb hnub lawm." Thoob Yeej hais tias: "Ua li cas nws ya lawm? Thaum kuv yuav mus kuv twb hais rau koj hais tias kom koj nyob koj hlub nws no ne! Nyiam no kuv niam yau mus lawm, es kuv yuav ua li cas ua neeg no?" Niam hlob txawm teb tias: "Kuv yeej hlub nws kawg los mas. Tiam sis yog koj txiv nev! Nws niaj hnub ntaus txheeb, niaj hnub khom kuam. Es nws hais tias, yuav muab niam yau los tua txi dab teb dab chaw, koj thiaj yuav yeej tsov yeej rog. Yog tsis muaj niam yau los tua txi dab teb dab chaw mas koj yeej yuav tsis yeej tsov yeej rog no. Ces niam yau ntshai. Nws thiaj khiav mus rau qaum ntuj lawm ntag! Yog tias koj xav paub mas koj mus nug pern niag pob ntsaum pern hauv zos ped naj! Thaum koj niam yau yuav mus, mas nws yeej hais txhij hais txhua rau niag pob ntsaum ped lawm. Nws hais tias yog koj los no ces kom kuv hais rau koj mus nug niag pob ntsaum ped nws mam hais rau koj no." Ces Thoob yej quaj quaj. Nws thiaj mus txog pern hauv zos. Nws nug niag pob ntsaum. Niag pob ntsaum thiaj hais tias: "Thoob Yej, thaum koj niam yau yuav sawv kev mus, nws hais tias nws muab koj ob ntiv nplhaib kub rau kuv cia. Thaum koj yuav mus mas koj hais rau nws tias yog thaum twg koj ob ntiv nplhaib kub hie hlo ntawm nws ob tug ntiv tes lawm mas koj thiaj li tsis muaj txoj sia nyob lawm. Yog hais tias koj ob ntiv nplhaib kub ntawm nws ntiv tes tsis hie mas kom nws yeej meem nyob tos. Cuaj xyoos kaum xyoo los koj yeej tseem nyob li qub. Nyiam no nws twb ua ib siab nyob lawm. Tab sis vim koj txiv. Koj txiv niaj hnub ntaus txheeb. niaj hnub khom kuam. Ces yuav muab koj nyab yau los tua txi dab teb dab chaw tso koj thiaj 11 yeej tsov yeej rog no. Koj nyab yau thiaj li ya rov mus dua qaum ntuj lawm. Mas nws hais rau kuv 'tias yog koj los no ces kom kuv hais rau koj tias kom koj tsis txhob lawv nws qab mus kiag li. Nws mas nws mus qaum ntuj mus. Yog tias koj lawv nws qab mas koj yuav mus ntiaj teb mus xwb, koj yeej yuav mus tsis txog ib zaug li. Koj kav tsij ua ib siab nrog koj niam hlob nyob xwb no nawd! Hos koj ob ntiv nplhaib kub nyob no, kuv mam muab rau koj." Ces pob ntsaum muab tau ob ntiv nplhaib kub rau Thoob Yej, ces Thoob Yej quaj quaj nws hais tias: "Aubl Kuv mas yeej yuav lawv kuv niam yau qab mus xwb xwb li. Yog kuv tsis tau kuv niam yau mas kuv yeej tsis ua neeg li." Ua li cas los Thoob Yej yuav mus raws nws niam yau qab xwb xwb lauj. Niag pob ntsaum ua tsis tau tes, nws thiaj nug tias: "Ua li, koj yuav mus tiag tiag los, Thoob Yej?" Thoob Yej teb hais tias: "Aub! Kuv yuav mus tiag tiag li nawd! Kuv yeej tsis nyob li." Niag pob ntsaum thiaj hais tias: "Yog koj yuav mus xwb no ces kuv tsis muaj dab tsi rau koj, ces kuv muab ob lub niag txiv Iws zoov no rau koj xwb. Koj nqa mus raws koj niam yau qab, mas koj niam yau mus qaum ntuj lawm, koj yuav mus ntiaj teb. Yog koj mus mus muaj ob lub niag hauv roob nyo ntshis los thaiv koj kev lawm no ces koj muab ib lub txiv Iws zoov no los pov rhees rau hauv nruab nrab, ces ib lub nyo ntshis rov tod, hos ib lub nyo ntshis rau tod lawm thiab. Ces koj thiaj tau kev mus nawd." Niag pob ntsaum txawm muab tau ob lub niag txiv Iws zoov rau Thoob Yej kom Thoob Yej nqa mus xwb xwb no. Ces Thoob Yej txawm sawv kev mus lawm lauj! Mus mus txog puag ib nta ntuj ov, txawm muaj kiag ob lub niag hauv roob nyo ntshis los thaiv Thoob Yej kev lawm tiag lauj! Ces Thoob Yej saib qhov twg los tsis tau kev. Mus qhov twg los tsis tau kev lawm tiag lauj! Thoob Yej thiaj li muab kiag ib lub niag txiv lws zoov los pov rhees rau hauv nruab nrab ob lub niag roob. Ob lub niag roob thiaj tu nrho nruab nrab, nyias lem nyias lawm thiab. Thoob Yej ho mus mus txog ntua rau ob lub niag pob tsuas, mas niam nyo ntshis los thaiv nkaus kev. Ho tu nrho rov lawm. Rov nyo zoj los thaiv nkaus kev dua. Pheej ua li ntawd. Ces Thoob Yej tsis tau kev mus thiab lauj. Thoob Yej thiaj li muab kiag ib lub txiv Iws zoov pov kiag rau nruab nrab. Ob lub niag tsua thiaj tu nrho, ib lub nyo ntshis rau ib qho lawm. Thoob Yej thiaj li tau kev mus ntxiv lawm thiab. Nws ho mus mus ces mus txog rau ncauj zag tsov lo lauj! Zaj rua ncauj u, dhos daws dhos daws txoj kev tsis tau kev mus li thiab lauj! Thoob Yej quaj quaj. Nws thiaj li muab kiag ib lub txiv Iws zoov ntsaws kiag rau hauv ncauj zag tsov lo. Cas nyias fee nyias tag lawm, ho tau kev mus lawm thiab lauj! Nws mus mus, txawm mus txog rau ib tug dej kub kub li thiab lauj! tsuas tias cev pas rau hauv mas pas tu nrho, cev khaub hlab rau hauv mas khaub hlab tu nrho thiab xwb lauj. Ces Thoob Yej quaj rau ped quaj rau nrad tsis tau kev mus lawm lauj! Txoj kev los tws rau ntawd lawm. Thoob Yej quaj quaj. Cas txawm los zoj ob tug tib neeg. Nkawd los nug tias: "Koj yuav mus dab tsi, tus npawg?" Thoob Yej teb hais tias: "Aub! Kuv mas yog kuv niam yau nws tuaj mus dua qaum ntuj lawm. Kuv yuav tuaj mus raws nws no naj, ob tug npawg. Ua li neb yuav los mus lawm qhov twg thiab, ob tug npawg?" Ob tug npawg ntawd txawm teb tias: "Aub! Wb mas yog los ntiaj teb los. Wb kuj yuav los lawm qaum ntuj thiab. Tiam sis wb mas wb yuav mus taus, vim wb hle wb lub tsho cia lawm. Hos koj mas koj yuav mus tsis taus, vim koj tsis tau hie koj lub tsho cia rau ntiaj teb nav. Yog ua li cas los koj yuav mus xwb no, mas cia wb ib tug mus sab ped ib tug mus sab nrad, tso koj mus nruab nrab, mas koj thiaj yuav mus taus. Tsis ua li ntawd koj mus tsis taus nawd." Ob tug ntawd mas yog dab tuag xwb. Nkawd txawm mus sab ped thiab sab nrad, Thoob Yej txawm mus nruab nrab. Ciav dej tsis kub li, dej txias txias xwb. Lawv mus dhau tus dej ntawd rau tid ces muaj ob txog kev lawm lauj! Ob tug dab tuag ntawd txawm hais tias: "Txog qhov no mas kev ncaim lawm nawd! Koj tseem tsis tau hie koj lub tsho. Koj yuav mus qaum ntuj, mas koj yuav nee lub niag roob no lawm ped, ces koj yuav mus txog rau qaum ntuj. Hos wb mas wb yuav mus txoj niag tav zas no lawm nrad. Wb yuav mus lawm nram nroog nawd." Ces Thoob Yej tsoo tsoo hav zoov mus, tsis muaj tus dab tsi yuav los pab 11 lauj! Kev los tsis muaj kev. Niag hav zoov nuj xiab xwb lauj. Thoob Yej txawm quaj quaj. Thoob Yej mus mus, txawm muaj ib tug mos ntsuab hais tias: "Les les, yog koj pub hmoov rau kuv noj no, kuv coj koj kev." Thoob Yej hais tias: "Aub! Yog koj coj kuv kev no, kuv pub tiag." Ces Thoob Yej txawm muab tau ib nyuag qhov mov rau mos ntsuab noj tag. Mos ntsuab txawm ya les les ua ntej, Thoob Yej txawm lawv mos ntsuab qab lauj. Mos ntsuab mus qhov twg Thoob Yej mus qhov twg. Pheej mus pheej mus ces nkawd mus mus tsaus ntuj lauj. Niag mos ntsuab txawm hais tias: "Thoob Yej, wb yuav mus pw lawm pern niag hauv paus ntoo ped. Mas ib ntsis hnub ncoo hauv roob tsis muaj tshaj ntuj lawm, yuav muaj peb tug niag noog roov ya los pw saum niag ntoo saud. Cov niag noog roov yuav los sib tham nyob saud." Ces Thoob Yej nkawd txawm mus pw pern niag hauv paus ntoo lauj. Ib me ntsis zoj xwb, txawm muaj peb tug niag noog roov loj loj ya los pw saud tiag lauj. Cov niag noog roov txawm sib tham zom zaws. Muaj ib tug txawm hais tias: "Aub! Ua li tag kis peb yuav mus ntxov los mus lig ne yuad?" Muaj ib tug txawm teb hais tias: "Peb mas yuav mus ntxov nawd. Thaum ub, nyob qaum ntuj no, muaj ib tug ntxhais tuaj mus haus dej haus cawv rau ntiaj teb. Muaj ib tug Hmoob hu ua Thoob Yej no, nws txawm tuaj cuab hlua mag tau tus ntxhais ntawd. Thoob Yej txawm coj mus ua niam yau. Ces tsis ntev Thoob Yej txawm mus ua rog lawm. Niag yawg uas yog lawv txiv txawm yuav muab tus ntxhais ntawd tua txi dab teb dab chaw es Thoob Yej thiaj yuav yeej tsov yeej rog no. Mas tus ntxhais ntshai, nws thiaj khiav los rau pern nws niam thiab nws txiv nyob saum qaum ntuj no lawm. Mas nyiam no twb muaj ib tug vauv tshiab twb yuav yuav. Tag kis lawv yuav tua nyuj tua twm haus tshoob. Tag kis peb yuav tau mus ntxov ntxov xyov kaj ntug txoog peb puas tseem yuav txog los tsis txog thiab. Mas peb yuav tsum mus ntxov ntxov peb thiaj yuav tau hnyuv nyuj hnyuv twm noj laiv." Cov niag noog roov los tham 11 ntawd tas. Ces niag mos ntsuab txawm los hais rau Thoob Yej hais tlas: "Aub! Zaum no mas kuv coj koj wb maj mam nee tus ntoo no lawm puag saud. Wb yuav mus nkaum hauv tus noog roov loj tshaj plaws cov plaub, wb thiaj yuav mus txog koj niam yau nawd. Koj niam yau twb yuav mus yuav txiv. Tsam wb mus tsis ncav nws, nws ho mus lawm laiv." Thoob Yej hais tias: "Aub! Kuv niag loj ua luaj no, wb nkag mus hauv nws cov plauj ces nws kuj paub xwb los pov?" Mos ntsuab thiaj hais tias: "Tsis ntshai! Kuv ya ncig koj peb Iwm xwb, ces koj me me li kuv lawm thiab. Wb mus, nws nyaj yuav tsis hnov lawm." Ces mos ntsuab txawm los ya ncig Thoob Yej peb Iwm tas nrho, Thoob Yej txawm me me li tus mos ntsuab lawm tiag. Ces ob tug txawm maj mam nkag mus lauj. Nkag nkag mus txog, niag mos ntsuab nkag mus xyuas ob tug nram hav no tas, mos ntsuab txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Aub! Ob tug nram hav no, ntshai yuav ris tsis taus wb." Mos ntsuab ho rov nkag mus xyuas ib niag lau loj loj nyob pern toj me ntsis. Mos ntsuab hais tias: "Awb! Tus no mas ris taus wb ntag lov. Wb yuav nkag mus nyob rau hauv nws qab txia. Koj mas tsis txhob nti nawd! Yog koj nti mas ib ntsis khaus nws, nws yuav muab kaus ncauj los luam, sais wb mus tsis txog koj poj niam laiv." Ces Thoob Yej nkawd mus nkaum hauv niag lau laus qab txia. Tag kis os, qaib qua thawj tsig xwb, cov niag noog roov ya mus lauj. Ces peb tug niag txawm ya vig vag lawm lauj. Muaj ob tug niag, mas niam ya rwg ntxiaj rau ub rau no. Niag laus laus uas nkawd nyob hauv qab txia mas niam ya tsis taus li lauj. Ya tug niag yuav poob tsis poob, yuav poob tsis poob. Ya tib tug niag tuag vias laWv qab xwb. Lawv mus mus txog puag pern Huab Tais qaum ntuj ces niag hnub twb yuav ntseg lauj. Luag twb tseev hnyuv nyuj hnyuv twm tas lawm ntxov. Ces niag noog roov ya ya mus tsaws rau saum niag ntoo qhuav loj loj nram Xeev Laus qab zog thiab ntag lauj. Mos ntsuab txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Tus dej no ces yog tus lawv tseev hnyuv nyuj hnyuv twm pem hauv ntag. Cov noog roov no lawv yuav nyob qhov no tos. Muaj tej yav hnyuv nyuj hnyuv twm uas lawv tseev lawv tsis yuav, lawv muab tso rau dej tshoob los, lawv mam li khaws noj xwb. Ces wb nqes ntawm no." Ces Thoob Yej thiab mos ntsuab nkawd txawm tawm plaws hauv niag lau noog roov qab txia, tib plhaw los rau hauv av lawm lauj. Niag noog roov hais tias: "Ned! Tos li kuv ya caum tsis tau neb, niam yuav hnyav kuv ua luaj no, yog ob tug me dev ntawd nev. Nag hmo kuv twb suav oo diam, yog vim nyob hauv kuv qab txia lawm nev. Txhob ua li ntawd es kuv tuaj taus, peb tuaj txog ntxov, ces peb yeej au hnyuv nyuj hnyuv twm noj los mas. Tiam sis yog kuv ya sis taus es peb thiaj tuaj txog lig lig, peb thiaj tsis tau nyuv nyuj hnyuv twm noj. Ob tug me dev ntawd, lam txhob aws khiav, peb muab faib kiag thiab tso mas. Khuv xim hwv!" Ces cov niag noog thiaj ya mus tsaws rau hauv hav dej mus haws luag tej tog hnyuv uas luag tsis yuav lawd coj los noj. Thoob Yej nkawd txawm mus lauj. Mus mus txog puag pern hauv dej. Luag mas niam tseev hnyuv nyuj hnyuv twm zom zaws, seev qaib tseev npua cuag tus tsi li lauj. Ces nkawd ntsia tsia. Ib ntsis niag mos ntsuab txawm hais tias: Thoob Yej, koj poj niam lawv tsev nyob tid ntag. Lawv tuaj ce dej qhov no mus haus xwb." hoob Yej txawm hais rau niag mos ntsuab hais tias: Mos ntsuab, koj yeej meem pab kuv. Koj txhob tso kuv tseg nawd, kuv tau noj tau haus li cas mas kuv yeej yuav pub kom koj tau noj tau haus ib yam nkaus li kuv thiab." Mos ntsuab teb tias: "Tiag. Yog koj pub rau kuv noj kuv haus kom kuv tsis txhob tshaib plab no, kuv yeej pab koj thiab tiag."Ces niag mos ntsuab niam zoo zoo siab. Niag mos ntsuab niam pab pab Thoob Yej thiab lauj. Mos ntsuab txawm hais tias:"Thoob Yej, koj mus nyob lawm pern hauv dej ped. Ib me ntsis koj yuav pom koj niam yau tus ntxhais qhe tuaj nqa dej mus rau koj niam yau thiab nws tus txiv tshiab haus nawd."Ces Thoob Yej txawm mus nyob pern hauv dej tos. Cas ib me ntsis xwb txawm pom ib tug ntxhais qhev nqa ib lub plhuaj taub dawb dawb zoo zoo nkauj tuaj tiag lauj. Thoob Yej txawm khiav loo mus hais rau tus ntxhais tias:"Me ntxhais,koj tuaj cug dej mus dab tsi?"Tus ntxhais ntawd teb hais tias:"Kuv tuaj cug dej mus rau Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm thiab nws tus txiv tshiab nkawd haus."Thoob Yej hais tias:"Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm nyob qhov twg?"Tus ntxhais hais tias:"Nws nyob torn tsev. Puag thaum ub, nws mus yuav txiv neeg ntiaj teb. Mas nws tus txiv mus ua rog lawm. Nyiam no nws mus yuav ib tug txiv tshiab lawm. Hnub no peb haus dej haus cawv, es tus vauv tshiab yuav txais nws. Ces kuv thiaj tuaj nqa dej mus rau tus vauv thiab Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm nkawd haus."Ces tus ntxhais txawm cug dej ntawm tus ciav. Thoob Yej txawm muab nws ob ntiv nplhaib kub uas thaum ub nws muab rau nws niam yau coj tso plhuav rau torn tus ciav, dej muab kuav los nkag plaws rau hauv tus ntxhais lub niag plhuaj taub lawm. Yawg Thoob Yej txawm hais rau tus ntxhais hais tias:"Me ntxhais, koj nqa mus txog ntua, koj txawm hais rau Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm hais tias kom nws tsis txhob rawm haus. Nws ntxuav tes tso no nawd."Thaum ntawd, Ntxawm mas niam nrog tus txiv tshiab sib qawg sib nwg xwb lauj. Tus ntxhais qhev nqa loo plhuaj taub dej los txog ntua. Tus ntxhais txawm hais tias:"Ntxawd, nyiam no, tod muaj ib tug niag Hmoob, nws hais tias kom kuv nqas plhuaj taub dej no los txog no ces, kom koj ntxuav tes tso, tsis txhob raws haus no nas."Ntxawm teb hais teb:"Aws! Ntxuav sis ntxuav los mas." Ntxawm nyuam qhuav muab dej los laub kiag ntxuav tes xwb, ciav ob ntiv nplhaib kub uas thaum ub Thoob Yej muab rau Ntxawm coj, txawm nkag nplho Ntxawm ob tug ntiv tes thiab ntag lauj! Ntxawm cia li tib thawb tus txiv tshiab cem tias: "Koj cia li khiav mus! Kuv tus txiv tuaj txog lawm. Kuv tsis yuav koj! Kuv yuav yuav kuv tus txiv qub, thiaj yog kuv tus nkauj txhav qaib nraug txhav noog." Ces tus txiv tshiab txawm khiav lawm lauj. Ntxawm thiaj hais rau Xeev Laus hais tias: "Niam thiab txiv laiv! Nyiam no, kuv tus txiv qub tuaj txog lawm laiv. Nej saib mev! Ob ntiv nplhaib kub no yog kuv tus txiv qub li. Thaud kuv yuav los, kuv muab hie tseg rau niag pob ntsaum . Nyiam no tus ntxhais no nws mus nqa dej los rau kuv haus. Nws mus txog tod, muaj ib tug Hmoob nyob tod. Tus Hmoob ntawd tso ob ntiv nplhaib no rau pern hauv dej ntws los rau hauv tus ntxhais no lub plhuaj taub. has kuv muab los laub ntxuav kuv tes. Ob ntiv nplhaib no cia li nkag kiag rau hauv kuv ob tug qub ntiv tes. Thaum ub, kuv tus txiv yuav mus ua rog, nws muab ob ntiv nplhaib no rau kuv coj, nws hais tias nws txawm mus cuaj xyoo kaum xyoo lawm los yog ob ntiv nplhaib no tsis hie hlo ntawm kuv ob tug ntiv tes mas nws tseem muaj txoj sia nyob xwb. Li ntawd, thaum kuv los lawm, ob ntiv nplhaib no tsis tau hie ntawm kuv ntiv tes. Tiam sis yog kuv muab hie tseg rau lub pob ntsaum lawm xwb. Nyiam no mas ntshai kuv yuav yuav kuv tus txiv qub xwb, nws thiaj li yog kuv tus nkauj txhav qaib nraug txhav noog tiag tiag. Hos tus txiv tshiab no mas kuv tsis yuav lawm." Xeev Laus txawm teb hais tias: "Aub! Yog tias tus vauv qub tuaj txog, Ntxawm tsis yuav tus vauv tshiab no lawm no, ces tus vauv tshiab rooj mov cia muab tshem tseg. Tus vauv qub tus txog niam txog txiv zoo heev lawm lauj."Ces muab tus vauv tshiab rooj mov tshem tseg. Xeev Laus npaj neeg tshuab puab, ntaus nruas luaj kwb twg tuaj tos tus vauv qub lauj. Ces tuaj tos tau Thoob Yej mus txog torn Xeev Laus tsev ov. Yawm txiv txuj ci hlob hlob lauj! Yawm txiv txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Tseeb tseeb koj yog kuv tus me vauv ntxawg tiag tiag los?" Thoob Yej teb hais tias: "Aub! Txiv, kuv yog koj vauv tiag tiag ntag lauj."Yawm txiv tias: "Aub! Koj yog kuv vauv ntxawg tiag no, koj sim tua niag hauv roob tid kom ua liaj ia rau kuv saib saib." Thoob Yej thiaj nta hlo phom los tlb phom rau niag hauv roob ua nwg ua kiag ib thaj liaj ci ntsa iab tiag lauj. Yawm txiv tias: "Aub! Yog kuv vauv ntxawm tiag. Koj yog kuv vauv tiag no, koj sim rov tua kom ua hauv roob Ii qub saib?" Thoob Yej nta hlo phom los tib phom rau, rov ua kiag ib lub hauv roob li qhov qub lawm thiab. Yawm txiv tias: "Aub! Me vauv, koj yog kuv vauv tiag tiag lauj! Ua li mas koj sim tua niag pob tsuas tid kom ua liaj ia teb chaws rau kuv saib saib. Yog koj tua tau, mas koj thiaj yog kuv vauv tiag." Thoob Yej nta hlo phom los tib phom rau niag pob tsuas, ua niag pob tsuas tawg tas, ua kiag liaj ia teb chaw lawm thiab. Yawm txiv rov hais tias: "Aub! Tus no mas yog kuv vauv ntxawm tiag lauj! Koj yog kuv vauv ntxawm tiag no, koj sim rov tua kom zoo li qub saib." Thoob Yej rov nta hlo phom los tib phom rau rov ua kiag tib lub pob tsuas dawb paug li qub lawm thiab lauj. Xeev Laus rov qab hais dua hais tias: "Aub! Tus no mas yog kuv tus vauv ntxawm tiag! Cov nqaij cov cawv no, yog tus vauv nws tuaj txog, txawm muaj ib tug vauv tshiab yuav yuav kuv tus ntxawm, mas thiaj li tau npaj. Tiam sis, nyiam no, txoj hmoov muaj. Tus vauv nws ho tuaj txog kuv ua niam ua txiv tsev lawm. Mas txawm yuav ntxab ntxawm tej dej cawv thiab cov nqaij hno no los rau kuv tus vauv noj mas tsis phim lawm. Tej no, cia muab rau me nyuam yau thiab zej zog noj ua si xwb. Tso rov npaj dua, mas thiaj yuav zoo." Ces txawm muab tus vauv tshiab tsum nqaij hno no los rau cov me nyuam yaus zej zog noj ua si xwb. Xeev Laus txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Aub! Me vauv, nyiam no, koj yog kuv vauv tiag. Koj yuav tsum mus nrhiav cuaj tug nyuj cuaj tug twm los tua rau kuv noj. Koj pom xeeb yog kuv ib tug vauv tiag, nyiam no koj tau kuv ntxhais nkauj ntxawm lawm." Thoob Yej thiaj hais rau nws txiv tias: "Aws! Cia kuv mam nrhiav los tau kawg los mas, txiv." Thoob Yej thiaj li nta hlo phom tua cuaj phom tau cuaj tug nyuj. Rov tua cuaj phom tau cuaj tug twm. Thoob Yej coj los khi tau tib niag tiaj lauj. Xeev Laus thiaj hais tias: "Aub! Tus no mas thiaj li yog kuv tus vauv tiag tiag." Ces Xeev Laus txawm hu laj mej pej xeem tuaj. Txawm tuaj pab ua tau cuaj lub tsev hawm tshav (tsev tsam phooj). Ib lub muaj cuaj dag lauj. Xeev Laus txawm hais rau Thoob Yej tias: "Aub! Nyiam no koj mas yog kuv vauv tiag lauj. Tab si skoj sim nee kuv tus ncej huab qag no, mus tuaj puag saum qhov kawg tus ncej khaub lig saud, hu qhua noj mov saib puas tau?" Ces Thoob Yej tsis pom qab yuav ua cas. Nws txawm quaj quaj xwb lauj. Mos ntsuab txawm los hais rau Thoob Yej tias: "Koj tsis txhob ntshai. Kuv mam li qhia koj tau xwb los mas." Mos ntsuab los de zoj tau ib daim me nplooj hleb kauv zoo zoo rau Thoob Yej, mos ntsuab hais tias: "Koj nqa daim no mus. Mas koj mus txog saud, koj yawm txiv yuav kom koj mus de daim niag nplooj lauj pwm saud tshuab no. Daim niag nplooj lauj pwm saud kam tuab li ib niag dos loj diam. Mas koj yeej tshuab tsis nrov ib zaug li. Kuv thiaj de daim me nplooj hleb no rau koj. Koj nee koj yawm txiv tus ncej huab qag ntawd, mas koj tsis txhob tuav qhov twg kiag. Txhob ntsia qhov twg kiag li. Koj ntsia ntsoov taw nee hlawv hlo xwb ces yeej tau kiag xwb los mas. Yog koj ntsia tim tej ntsia saud ntsia hauv, tuav ub tuav no mas koj poob nthav ntag laiv. Thaum ntawd koj yawm txiv yeej muab koj los ua ntxuag cawv xwb ntag nawd! Koj mloog mloog kuv hais, mas koj thiaj yuav yeej nawd! Thaum koj nee mus txog saud, koj muab kiag ib daim nplooj hleb los npuav nkaus ntawm koj daim di ncauj. Koj tshuab daim nplooj hleb, tshuab peb zag rau neej, peb zag rau dab. Tag nrho mas koj nqe ceev ceev los ntag laiv. Yog koj tseem nyob ntev saud, mas ib ntsis cua tshuab, koj yeej poob xwb. Thaum koj poob los txog, mas koj yawm txiv yeej muab koj ua ntxuag cawv xwb xwb nawd. Ces thaum ntawd koj yuav tsis tau koj poj niam, kuj yuav tsis tau koj niam hlob thiab."Ces Thoob Yej nee nws txawm tsis ntsia qhov twgJi lauj. Nws txawm ntsia ntsoov nws txhais taw. Nws nee hlawv hlo nce hlawv hlo mus nto plaws rau puag saum ob tug ncej khaub lig. Ciav muaj ib tsob niag nplooj lauj pwm tiag. Thoob Yej txawm de kiag tau Ib daim niag nplooj lauj pwm tuab muaj ib dos, ua txuj muab npuav nkaus ntawm qhov ncauj xwb.
  Nws muab kiag daim nplooj cheb tas tshuab kiag peb zag rau neej peb zag rau dab tag nrho xwb, Thoob Yej nqes ceev ceev ti nkaus hauv pern teb. Tib pliag zoj, ntuj tsaus nciab teb tsaus nti. Mas lawg poob luaj taub twg lauj. Cua mas nplawm nplawm yawm txiv me ncej huab qag yuav vau li lauj, xa ua yawm txiv me maum kaum mas ntxhov niab rau qhov txhia chaw. Yawm txiv thiaj thov thov tias: "Aub! Tsum lauj! Me vauv lauj! Nyiam no, cuaj lub tsev hawm tshav neeg puv nkaus. Kuv me ncej huab qag qaij tas. Kuv me maum kaum tsev nqeeb ntxho tas lawm. Me vauv thov tso cia li lauj. Koj mas thiaj yog tseem tseem kuv vauv tiag lauj." Tsuas tias cuaj lub tsev hawm tshav mas qhua ntsawm nkaus hauv. Cov qhua ntawd noj tau peb hnub peb hmo.
  Lawv noj tas cuaj tug nyuj cuaj tug twm. Dej cawv haus du lug. Noj noj tas rooj tshoob ntawd. Yawm txiv txawm muab tau yim tus nkauj qhev thiab Ntxawm, ces yog cuaj leeg nkaus. Nws muab lub vab tshaus hlau los kem nruab nrab, tso tas nrho cuaj leeg ntawd zaum ib leej rau hauv txaj. Kom lawv muab ib leeg ib tug ntiv tes tshwm sab nraud rau Thoob Yej twv cov ntiv tes ntawd saib Thoob Yej poj niam tus yog tus twg. Yawm txiv hais tias: "Yog nws los tuav tau nws poj niam tus ntiv tes, mas nws yog kuv vauv. Yog nws los tuav tsis tau, mas nws yog kuv ntxuag cawv xwb los mas." Ces Thoob Yej quaj quaj lauj! Niag mos ntsuab txawm los hais rau nws tias: "Koj tsis txhob ntshai. Koj yuav quaj ua tus dab tsi? Cia kuv mam li pab koj. Kuv nkag peb Iwm rau nraud, peb lwm rau hauv. Yog tias kuv tsaws ntua tus twg mas koj tuav nkaus tus ntawd. Koj thiaj yuav tau koj poj niam nawd!" Ces Xeev Laus txawm hais tias: "Kuv me vauv! Nws yog kuv vauv ntxawm tiag no, nws sim los tuav Ntxawm tus ntiv tes saib!"Thoob Yej thiaj los sawv loo saib nraud xyuas cov ntiv tes, pom mos ntsuab ya loo peb Iwm rau hauv peb Iwm rau nraud. Mos ntsuab tsaws ntua. Thoob Yej tuav nkaus tus mos ntsuab tsaws. Thoob Yej hais tias: "Ntxawm ces yog tus no ntag nawd." Xeev Laus hais tias: "Aub! Tus no mas yog kuv tus vauv tiag lauj! Kawg kuv twb muab lub vab tshaus los thaiv nruab nrab lawm, nws tseem twv tau Ntxawm lawm thiab."Ces ib ntsis tsaus ntuj. Xeev Laus los pua tau lav tsuj lav npuag rau ntawm tag. Xeev Laus hais rau cov qhev hais tias: "Ib ntsis, kom kuv me vauv ntxawm los pw ntawm kuv lub lav tsuj lav npuag no nawd!"Ces niag mos ntsuab txawm los hais rau Thoob Yej hais tias: "Thoob Yej os! Koj tsis txhob pw nawd! Luag pua lav tsuj lav npuag li no sim koj. Yog tias koj los pw mas luag yuav muab koj ua ntxuag cawv xwb xwb nawd! Nyiam no mas lawv muab Ntxawm kaw rau saum nthab lawm. Ntxawm txia ua ib tug niag has kos. Ntxawm twb kaws ib lub qhov nthab to lawm. Ntxawm yuav dauv ib txog hlab tsuj hlab npuag los rau torn tag. Koj ua txuj mus pw ntawm lub lav tsuj lav npuag ntawd ib me chim. Ces koj pom Ntxawm txoj hlab tsuj hlab npuag, mas koj sawv tsees mus tooj zog txoj hlab ntawd. Koj mus nrog Ntxawm pw lawm saum nthab nawd. Yog koj tsis ua li kuv hais, mas koj yawm txiv yeej yuav sawv los muab koj ua ntxuag cawv nawd." Ces tsaus ntuj, Thoob Yej thiaj ua txuj los pw zoj ib me ntsis xwb. Ciav tsw hiav ntxiag. Ntsia, cas pom txoj hlab tsuj hlab npuag dauv los lawm tiag. Thoob Yej thiaj sawv tsees mus tooj zog txoj hlab tsuj ntawd mus nrog Ntxawm pw dua saum nthab lawm ntag. Ces ib chim ib tag hmo, yawm txiv taws teeb los saib. Cas tsis pom Thoob Yej ntawm tag lawm. Tag kis yawm txiv hais tias: "Aub! Sim mus xyuas saib. Ntshai yog kuv vauv ntxawm tiag." Yawm txiv thiaj mus xyu&s. Cas pom Thoob Yej nrog Ntxawm pw saum nthab. Yawm txiv thiaj hais tias: "Aub! Zaum no mas thiaj yog tseem tseem kuv vauv ntxawm tiag lauj. Kuv txuj ci ces tas li no lawm. Ho kom nws los pe dab pe qhua, saib kuv puas tau muab nws los ntxuag cawv."Kom Thoob Yej los pe dab pe qhua. Ces Thoob Yej tsis paub 11 lauj. Thoob Yej quaj quaj. Mos ntsuab txawm los hais tias: "Koj txhob ntshai. Cia kuv mam qhia koj. Luag hais tias kom koj mus pe dab pe qhua no. Ces koj mus tsa hlo ob tug dauj nram qhov rooj tag. Thiab koj mus lawm torn tog txuas, koj nqa rab khaub rhuab tod los tso rau torn hauv plag saum lub rooj xwb, ces yog lawm los mas." Ces yawm txiv tias: "Vauv, los pe dab pe qhua saib." Thoob Yej thiaj li mus tsa hlo ob rab me dauj nram qhov rooj tag. Thiab nws mus loo rau torn tog txuas nqa hlo rab khaub rhuab tod coj los tso plhuav rau torn hauv plag saum lub rooj. Ces Xeev Laus niam qhuas qhuas nws hais tias: "Aub! Yog tseem tseem kuv vauv ntxawm tiag lauj! Kuv txuj ci tsis muaj ntxiv lawm, Ntxawm thiab me vauv nawb, neb nyob peb hnub tso, neb mam mus tsev." Ntxawm thiab Thoob Yej nkawd thiaj nyob tau peb hnub. Yawm txiv tseem rov qab hais tias: "Neb tsis txhob rawm mus nawd, me vauv! Koj los nyob deb thiab. Yog neb mus lawm, yuav tsis muaj neeg pab kuv lawm. Ua li mas, me vauv, koj mus luaj thiab ntov kom tag ib daim teb hav zoov laus rau kuv tso, Ntxawm neb mam li mus ov." Thoob Yej thiaj li nyob. Nws mus luaj tag ib thaj teb hav zoov laus. Thoob Yej rov los hais rau nws yawm txiv tias: "Aub! Txiv lauj! Kuv los tuaj lawm ntev. Tseg niam hlob thiab txiv yawg nyob xwb. Ntev lawm. Rawm rov mus xyuas vaj xyuas tsev thiab. Ces cia Ntxawm wb mus lauj." Yawm txiv teb tias: "Tsis tau! Txhob rawm mus, me vauv. Yog neb yuav mus mas hlawv teb tas tso, neb li mam mus."Aub! Nkawd rov nyob nyob tos teb qhua. Ces yuav mus hlawv teb lauj. Yawm txiv txawm hais tias: "Aub! Zaum no mas yuav mus hlawv teb nawd! Yuav cia tub mab tub qhe mus hlawv nram qab teb. Hos kuv me vauv mas nws yuav mus pua chaw pw hauv plawv teb. Yog tias hluav taws kub dhau lawm, kuv hu, vauv tseem teb hauv plawv teb tuaj thiab no, mas thiaj yog kuv vauv. Hos hluav taws kub dhau tas, kuv hu, yog tsis teb lawm no, mas yog kuv ntxuag cawv xwb." Nws yawm txiv hais )i ntawd. Ces nws quaj quaj lauj! Tsis pom qab yuav ua licas. Ntshai kawg tuag xwb. Mos ntsuab thiaj ya los hais rau Thoob Yej hais tias: "Koj tsis txhob quaj! Cia kuv mam qhia koj. Yog koj yawm txiv ua li ntawd no, ces koj mus txiav ob lub raj dej. Koj nqa mus. Koj muab ob lub raj dej ntawd mus nqa dej coj los tso ntawm koj ob sab. Thaum hluav taws kub tuaj, mas ob lub raj dej ntawd yuav ua ob lub niag pas hawv nyob ntawm koj ob sab. Hluav taws yuav tsis kub thiab twb tsis ntaiv koj. Koj nco ntsoov qhov kuv hais." Ces txog hnub hlawv ntag lauj! Xeev Laus txawm hais tias: "Kuv vauv ntxawm, koj mus pua chaw pw lawm hauv plawv teb. Cia tub mab tub qhe mus hlawv nram qab tuaj nawd." Ces Thoob Yej txawm mus txiav tsuag tsuag tau ob lub raj dej luaj caj npab, coj mus ntim tau ob nyuam raj dej. Thoob Yej txawm mus pw hauv plawv teb lawm ntag. Nws mus txog, nws txawm muab ob lub raj dej tso rau ob sab, nws pw hauv nruab nrab ntag lauj.
  Tub mab tub qhe hlawv nram qab tuaj. Tsuas tias nplaim mas sib ntswg yos tuaj lawm ntag lauj! Kub kub. Hluav taws tuaj dhau tas. Cav mas tsuas tias kub liab vog. Tsab ntoos mas vau pig poog qhov txhia chaw. Yawm txiv txawm cem hais tias: "Tus me dev ntawd, niam khav diam. Zaum no, nws tseem tsis yog kuv ntxuag cawv thiab, mas ntshe!"Yawm txiv cav hu tias: "Me vauv e!" Thoob Yej teb tias: "Hawv! Yawm txiv niam qhuas qhuas tias: "Aub! Yog kuv tus me vauv ntxawm tiag tiag li lauj! Hluav taws twb npaum li no lawm, hu tseem teb thiab. Yog vauv ntxawm lawm lov. Me vauv aw! Yog hluav taws dhau lawm no los mog." Thoob Yej los los tim plawv teb los txog. Yawm txiv tias: "Me vauv, koj txawm maj mus tsev los, neb los nyob ob peb hnub tso, kom Ntxawm xaws ris xaws tsho rau koj tso. Neb mus qaum ntuj mus, neb mus peb hnub xwb txog lawm. Yog neb mus ntiaj teb mus mas neb yuav mus peb xyoos thiaj txog.
  Ces neb ua ib slab mus qaum ntuj mus, tso neb thiaj yuav txog sai me ntsis nawd!" Nkawd los nyob tau peb hnub. Ntxawm xaws tau ris tsho, rhais tis rhais tw rau nkawd tas. Nkawd thiaj ya tiaj lias los tau peb hnub. Ntxawm thiab Thoob Yej nkawd thiaj los txog rau ntiaj teb, rov los nrog niam hlob ua neej nyob rau ntiaj teb.


  Last edited by tiamneejtshiab on Sun 20 Jan - 21:00; edited 5 times in total

  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts: 428
  Join date: 2013-01-14

  Poj Niam Tsim Txiaj Tsa Tus Txiv Ciaj Huab Tais

  Post by tiamneejtshiab on Sat 19 Jan - 11:59  POJ NIAM TSIM TXIAJ TSA TUS TXIV CIAJ HUAB TAIS

  Thaud, muaj ob niam txiv, niag txiv pheej niaj hnub mus ua luam lawm. Pheej mus lawm tsis txawj los li. Ces Dab Roog txawm muab niag niam muag rau ib tug tub luam uas nws nyob yeeb ceeb tuaj ua luam saum yaj no lawm lauj! Tus niam tsev thiaj li tuaglawm. Kev zej kev zos tuaj muab niag niam pam, lawv txawm muab niag thawj nyug thiab niag lwm nyug tua rau niag niam lawm. Niag txiv, los kuj yog mus ua luam rau yeeb ceeb teb lawm thiab. Hnub ntawd, niag txiv tseem tab tom los txog ntawm kev, niag thawj nyug txawm pom dheev niag tswv, nws theem zog, nws txawm hais tias : "Txiv, koj tuaj ua luam ntev ntev lawm. Dab Roog twb muab niam muagrauib tug tub luam, nws nyob yeeb ceeb lawm. Wb yuav ua niam luag lawm yeeb ceeb." Leej txiv thiaj tsa muag ntsia no, ua ciav tus thawj nyug los txog ntawd tiag. Ntsia zoj tom qab, ua ciav tus lwm nyug kuj los txog ntawd thiab lauj ! Tus lwm nyug kuj hais li ntawd thiab. Nws hais tas nws dhau plaws lawm. Ua ciav tus xab nyuj los txog ntua. Nws kuj los hais tib yam li tus thawj nyug thiab tus lwm nyug hais thiab. Tus xab nyuj dhau plaws lawm. Yawg tig loo ntsia, na has yawg poj niam los lawm tiag lauj! Tsuas tias tib lub zam. Los los txog ntua ntawm yawg, ces yawg txawm nthos nkaus tes, cuaj kaum los yawg tsis pub tus niam mus li. Twb yuav tsaus ntuj los yawg yeej tsis tso mus li thiab.Ib tsam ces yawg txawm ua nyuj qhi yuav nrog niag poj niam pw xwb xwb li lauj! Niag poj niam thiaj hais tias:"Koj txiv, kuv los dua yeeb ceeb lawm, kuv tsis yog yaj ceeb neeg lawm. Koj tsis txhob nrog kuv pw mog ! Kuv tsis zoo li qub lawm laiv !" Niag niam txawm tig loo dua sab puab yeeb ceeb teb lawm. Yawg saib, ua ciav niag niam tib tug niag lwj lwj lauj! Niag niam thiaj li tig loo rov los hais rau yawg tias : "Koj nrog kuv pw tsis tau lawm. Koj sim saib maj! Kuv twb zoo li no lawm. Kuv tsis yog neeg li thaud tseem nyob yaj ceeb mog !" Yawg thiaj tu siab nrho,yawg hais tias:"Koj niad! Koj los lawm,tshua wb tej me nyuam nev, leej twg yuav tu ?" Niag niam teb tias : "Koj txiv, vim koj mus ua luam ntev ntev lawm, Dab Roog thiaj muab kuv muag rau luag lawm. Koj kav tsij rau siab ntso mus zov wb tej me nyuam mog !" Ces tus niam thiaj li kom yawg caij tu txiv nees rov qab los. Leej niam thiaj hais tias : "Koj txiv, koj mus no, rau rau siab mus, vim wb cov me nyuam nco nco kuv li. Tsam lawv quaj quaj. Koj mus koj qi muag tib si. Thaum twg koj hnov nees txhais taw dawm kiag pob zeb lawm, koj mam rua muag." Yawg txawm nce hlo saum niag txiv nees, nrov vwg los lawm lauj! Ua cas ntuj teb tsaus nti xwb lauj! Los los, yawg hnov tus nees ko taw dawm kiag pob zeb, yawg thiaj rua muag hlo ntsias, ciav yawg los poob nthav ntawm tus niam lub rooj ntxas, tib lub ntxa tshiab khiav tiag lauj! Cas yog yawg caij niag niam tus nees dab xwb. Yawg thiaj li los txog hauv tsev.Ua ciav cov me nyuam quaj zom zaws tiag. Yawg thiaj nrog cov me nyuam quaj quaj ib pluag tas. Yawg txawm hais yawg cov me nyuam tias: "Aib ! Cov me nyuad, nej niam mus dua yeeb ceeb teb lawm, nws tso peb pov tseg lawm tiag tiag li. Peb txom nyem ua luaj no ces ntshaikuv yuav mus nrhiav nej niam lauj!" Yawg txawm quaj quaj, yawg yuav mus nrhiav yawg poj niam. Yawg txawm nqa ib daig thav ntxwv da dej, muab daim ntaub ntawd khaub zig ntawm lub dua thiab ntim ib pob mov. Yawg pheej quaj pheej nrhiav yawg poj niam lauj ! Yawg txawm nrhiav raws ib lub hav dej nqis hav. Yawg taug taug dej mus, yawg txawm mus ntsib rau tus tub sab. Lawv hais rau yawg tias: "Koj yuav mus dab tsi os, tus npawg ?" Yawg teb tias : "Ab ! Cov npawg, yog vim kuv poj niam los rau yeeb ceeb teb lawm, kuv tuaj mus nrhiav kuv poj niam xwb." Rau tus tub sab ntawd txawm hais tias : "Yog koj yuav mus lawm yeeb ceeb teb no, koj nrog peb mus. Koj nrog peb ua ke mus koj thiaj li yuav tau luag hos !" Yawg txawm nrog rau tus tub sab ntawd mus lauj! Lawv taug taug lub hav ntawd mus, ces lawv txawm mus tshwm rau ib lub zos Nplog. Lawv txawm mus pw tim ntug zos. Ib tsam, yawg tsaug zog lawm. Rau tus tub sab ntawd txawm nkag mus rau hauv Nplog zos. Lawv nkag mus rau hauv lub tsev hauj sam loj. Lawv nqa rauj nqa txaug mus txaug cov mlom cov hauv siab, lawv nyiag tej nyiaj tej kub uas nyob hauv cov mlom lub plab tag huv si. Tag kis kaj ntug, lawv rov mus ib hnub ntxiv. Lawv txawm mus txog rau hauv ib lub zos. Hmo ntawd lawv kuj pw ntawm lub zos utawd thiab. Rau tus tub sab ntawd txawm mus nyiag tau rau lub nkoj caij. Lawv txawm hais tias :"Ab ! Tshuav yawg tsis tau nkoj caij, ntshai yawg yuav tsis tau nrog peb mus. Ab! yuav tso yawg pov tseg kuj tsis zoo, ces coj kom tau yawg mus thiab lauj!" Ces lawv txawm muab yawg tso rau hauv ib lub nkoj thiab. Lawv xya leej caij rau lub nkoj ya ntxiag raws dej nqes hav los mus lauj ! Lawv mus txog ntua nruab nrab dej. Niag tshav ntuj nrig, txawm tuaj zoj ib nthwv cua ntuj tsaus nti. Xob cia li xa tib rhe rau lub nkoj ntawd tawg tas huv si.Rau tus tub sab ntawd tsis pom tas lawm lauj! Tshuav tib daig txiag rau yawg caij lawm xwb. Dej txawm muab yawg daim txiag tshoob tshoob nqis hav mus, txawm mus khuam rau tim ntug. Txawm muaj ib tug pog laus tuaj ntxua kaub ncaws ntawm ntug dej, tus pog ntawd txawm nug yawg tias : "Me tub, koj yuav mus dab tsi ?" Yawg piav tag puas tsav yam uas txij thaum yawg mus ua luam, es Dab Roog muab yawg poj niam muag lawm.

  yawg hais tas li ntawd, thiaj hais tias :"Tam sim no, kuv thiaj li yuav tuaj mus raws." Niam pog ntawd hais tias: "Aub! Me tub, koj poj niam los rau yeeb ceeb teb lawm los, puj sis tos kuv ntxua khaub ncaws tas tso kuv mam coj koj mus. Tej zaum yuav pom xwb. Los tsis pom kuj muaj." Yawg thiaj li tos tus pog ntawd ntxua khaub neaws tas. Nws txawm nrog tus pog ntawd los txog tsev. Tus pog ntawd hais tias:"Me tub! Koj nyob twj ywm ntawm no, kuv sim mus xyuas saib koj poj niam nyob los tsis nyob." Niag pog laus ntawd hais li ntawd tas. Ib me ntsis tsaus ntuj, niag pog laus ntawd txawm mus hu tau yawg poj niam tuaj. Tuaj txog ces niag poj niam txawm hais tias :"Koj txiv, cas koj tseem yuav raws kuv qab tuaj thiab ? Koj tso tej me nyuam ntsuag pov tseg, es txom txom nyem quaj quaj pauj ! teb chaws no koj txawm tuaj los koj yuav tsis tau nrog kuv nyob lawm. Zaum no kuv twb mog luag nyob. Luag heev tas nrho, es koj tseem yuav tuaj ua dab tsi ? Koj tuaj txog lawm, nyaj luag yuav tsis ua dab tsi rau koj thiab. Tab sis kuv yuav tsis hais tias koj yog kuv tus txiv no os mog ! Kuv yuav hu koj ua kuv tus dab laug, mas koj thiaj yuav nyob tau me ntsis. Ib tsam kuv ua mov siav, kuv tuaj hu koj mus noj mov, los kuv hu tias koj yog kuv dab laug xwb. Ces koj thiaj yuav nrog kuv tus txiv wb nyob tau hauv tsev." Ces ib tsam tus niam ua hmo siav, nws thiaj li tuaj tos yawg mus nrog lawv noj hmo. Nws mus txog ces tus poj niam ua txuj hu tias :"Koj tuaj los, dab laug !" Tus txiv teb tias :"Aw ! Kuv tuaj os !" Ces rau mov rau sawv daws noj.Noj tas lawv pw ib hmos. Tag kis, niag txiv hais dej tsuag tsuag rau dab laug ntxuav muag. Yawg ntxuav muag tsuag tsuag tas, tus niam mam li hais kiag ib phiab dej rau nws tus txiv ntxuav muag. Tus txiv hais tias:"Dab laug koj nyob mog, kuv yuav mus nrog lawv hais plaub. Koj nyob, koj tsis txhob tawm mus yos qhov twg nawb ! Teb chaws no tub sab tub nyiag coob coob li, tsam luag ho nyiag koj lawm, ces kuv los, kuv laj laj mus nrhiav koj li." Noj tshais tas ces niag yawm yij txawm mus rau pem qaum tsev lawm. Yawg ntsia.Ua cas niag yawm yij txawm txia ntshis ua tib tug txiv nyuj dub tsuas tias tshuab vaws vos, nqov quj qaws rau pem ncauj kev lawm.

  Hnub ntawd, yawg nyob ib hnub. Ib tsam tsaus ntuj, tus yawm yij rov loo los txog tsev. Sawv daws nyob ua ke, noj ua ke. Hmo ntawd pw ib hmo. Tag kis kaj ntuj, tus yawm yijkuj sawv los hais dej rau yawg ntxuav muag tas, tus niam mam li hais kiag ib taig los rau nws tus txiv ntxuav.Lawv ntxuav muag tas noj tshais tas, tus yawm yij txawm rov mus nrog lawv hais plaub lawm thiab, nws kuj hais li qub rau yawg thiab. Hais li ntawd tas ces txawm nqov qaws lawm lauj! Tus dab laug nyob nyob, ib chim yawg txawm tawm rooj mus ua si me ntsis no, txawm muaj ib pab tub sab nyiag zoj yawg lawm thiab lauj ! Ces ib tsam tus yawm yij los txog ntua. Ua ciav tsis pom tus dab laug lawm. nws thiaj nug zoj nws tus poj niam tias: "Dab laug dua twg lawm, koj niad ?" Tus niam teb tias :"Xyov as ! Dab laug hais tias nws mus yos ua si ib pliag nws los xwb no. Cas tsam no tsis pom los li las ?" Yawg ya ntxiag mus nrhiav zoj zeeg tsis pom. Pom lawv ib tug niag maum npua yug tau ib zag me nyuam, nws thiaj li paub tias yog tub sab nyiag lawm lauj ! Twb coj mus thawj thiab ua ib co me nyuam npua lawm. Yawg thiaj li ya ntxiag mus tib ntag rau niag maum npua tuag kiag, thiaj lauj kiag tau tus dab laug los, rov zoo li qhov qub. Tus dab laug hais tias :"Yawm yij,kuv tias kuv mus ua si me utsis xwb no, tos kuv nco tub sab twb nyiag kuv lawm xwb." Tham tham tas, hmo ntawd pw ib hmo.

  Tag kis noj tshais tas, yawm yij txawm hais tias :"Dab laug, koj nyob koj yos yos taus li. Ces hnub no koj nrog kuv wb mus hais plaub lawm pem lawv tsev txiav txim ped !" Noj tshais tas nrho, nws tshuab kiag peb pas rau nws tus dab laug tas nrho. Nkawd txia ntshis ua ob tug txiv nyuj nqov quj qaws lawm lauj. Tus yawm yij txawm hais tias:"Dab laug, koj nyob ntawm no tos kuv. Kuv mus hauv lawv lub rooj ntawv, kuv mus nrog lawv hais plaub." Nws txawm mus rau hauv tsev lawm. Niag dab laug txawm nyiag xauj ntawm qhov rooj mus. Ua ciav yog lawv hais rau tus niag tub sab uas thaum ub nyiag Nplog cov miom. Vim lawv muab mlom phua hauv siab, mlom thiaj li nqes mus hais rau hauv yeej ceeb. Thaum ntawd, nws tus yawm yij yog ib tug nom txiav txim. Thaum xob quaj ib rhe ces lawv twb tuaj ntes tau cov tub sab mus khi rau hauv tsev txiav txim lawm.

  Nws mloog tus yawm yij tu plaub rau cov tub sab ntawd tas, tus yawm yij txawm tawm plawm los, nkawd thiaj li ua ke los txog tsev. Tus yawm yij thiaj hais rau tus dab laug hais tias: "Ab! Dab laug, kuv tuaj ua luam, koj Dab Roog muab koj poj niam muag rau kuv lawm.Zaum no kuv twb tshwm nyiaj yuav tau lawm ces kuv yuav yuav ua kuv poj kuv sev. Ces koj ua siab mus tu koj cov me nyuam mog, dab laug ! Koj tsis txhob quaj tsis txhob nrhiav li mog." Tus niam los kuj hais li ntawd thiab. Tus yawm yij txawm muab zoj tau ib tug txiv nees.Nws hais tias: "Dab laug, koj caij tus txiv nees no mus mog ! Koj mus no ces koj qi muag nti ov. Ntshai koj yuav mus peb hnub thiaj li yuav txog ko jlub tsev. Koj rov qab mus tsev mas koj yuav tau zoo xwb." Ces tus yawm yij thiaj muab kiag ib tug txiv nees rau tus dab laug caij yuav los mus lauj! Nws hais tias : "Koj sam plawm rau saum tus nees, koj yuav tsis txhob rua muag li. Thaum twg koj hnov tus nees txhais taw dawm pob zeb lawm, thiab koj mloog yog nws txawb nkaus hauv av lawm mas koj mam li rua muag nawb mog ! Thaum ntawd yog txog koj ib qho chaw so lawm. Koj yuav so nyob ntawd ib hmos, tag kis koj ho mus dua. Koj yuav mus peb hnub. Thawj hnub, koj yuav mus so hauv ib tug hau zos tsev. Hnub ob, koj yuav mus so hauv ib tug tswv nroog tsev. Hnub peb, koj yuav mus so hauv ib tug Vaj Ntxwv lub tsev ntag. Thawj hnub uas koj mus txog hauv tus hau zos lub tsev, nws yuav hais rau koj tias : 'Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj ua luaj! Saib yog koj yuav li cas kuv muab rau koj.' Mas koj yuav hais rau nws tias : Txiv, koj muab nyiaj rau kuv los zoo kawg, tab sis kuv tseem yuav muaj chaw mus lawm tom ntej, ces koj txhob tu siab, utshai kuv yuav tsis muag.' Mas koj thiaj tau tus nees caij ib hnub ntxiv. Hmo tom qab, koj yuav mus poob plaws rau ntawm tus tswv nroog lub qhov rooj. Tag kis tus tswv nroog ntawd yuav hais rau koj tias : Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj tas npaud ! Koj muab muag rau kuv tso, kuv muab nyiaj muaj kub rau koj.' Koj yuav teb tias: 'Txiv, koj hais li ntawd los zoo kawg thiab, tab sis kuv tseem muaj chaw mus lawm tom ntej, koj tsis txhob tu siab. Ntshaikuv yuav muag tsis tau rau koj. Hnub peb, koj yuav mus poob plaws rau hauv tus Vaj Ntxwv lub qhov rooj. Tag kis tus Vaj Ntxwv yuav hais rau koj tias : 'Koj tus txiv nees zoo nkauj kawg. Muab muag rau kuv yuam. Koj yuav hais rau Huab Tais tias : 'Koj xav yuav los tau kawg ! Tab sis ntshaikoj tsis txawj caij xwb.' Ces Huab Tais yuav hais tias: 'Cas kuv tseem yuav tsis txawj caij os, kuv mas txawj kawg.' Koj yuav hais rau Huab Tais tias : 'Txiv, yog koj caij mas yuav tsum qi muag nti xwb laiv ! Yog koj caij rua muag mas ntshai koj yuav caij tsis tau.' Huab Tais kam loo. Nws yeej yuav cai tau xwb. Koj ua li no ces koj yeej yuav tau zoo xwb." Nws hais li ntawd tas, nws thiaj li nog kiag eeb rau yawg caij. Yawg mus mus ib hnub, hnov nees ko taw dawm kiag pob zeb. Yawg rua loo qhov muag ntsia. Ua ciav twb txog ntawm tus Toj Xeem lub qhov rooj tag lawm. Yawg thiaj li muab tus txiv nees khi zoj tseg, pw ib hmo. Tag kis Toj Xeem txawm hais rau yawg tias: "Ab ! Muab koj tus txiv nees muag rau kuv yuam, npawg ! Txog tav no kuv nyuam qhuav pom koj tus txiv nees no thiaj li zoo nkauj li no xwb. Koj puas kam muag ?" Yawg teb tias: "Ab ! Txiv, ntshai kuv yuav tsis muag, vim kuv tseem yuav muaj chaw mus lawm tom ntej. Ces koj tsis txhob tu siab mog!" Noj tshais tas nrho, yawg rov dhia plaw rau saum yawg tus txiv nees, rov mus ib hnub. Yawg thiaj li mus txog rau ntawm tus Tswv Nroog taw rooj. Yawg nqis nees kiag. Tus Tswv Nroog txawm hu yawg tias: "Koj tuaj los, me tub !" Hmo ntawd pua chaw rau yawg pw ib hmo. Tag kis tus Tswv Nroog ntawd txawm hais tias: "Me tub ! Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj ua luaj ! Koj puas kam muab muag mu kuv ?" Yawg txawm teb tias:"Txiv lauj! Koj txawm muab nyiaj muab kub los kuj zoo kawg thiab. Tab sis kuv tseem yuav muaj chaw mus lawm tom ntej. Ntshai kuv yuav muag tsis tau rau koj. Koj tsis txhob tu siab." Noj tshais tas nrho, yawg sam plaws rov rau saum tus txiv nees. Yawg mus ib hnub, yog hnub peb. Yawg thiaj li los tsaws ntua rau ntawm Huab Tais taw rooj. Huab Tais qhib kiag qhov rooj tuaj tos yawg. Yawg thiaj li pw ib hmos hauv Huab Tais tsev. Tag kis Huab Tais txawm hais tias: "Me tub ! Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj tas npaum kod! Koj sim muab rau kuv caij sim saib !" Yawg teb tias: "Txiv, koj yuav caij los caij tiag. Ntshai tsam koj ho caij tsis tau kuv tus txiv nees no xwb lauj ! Kuv tus txiv nees no mas nws hawjkawg laiv. Caij mas ya ib nta ntuj xwb. Yuav yog yus qi muag mas thiaj caij tau xwb tod !" Huab Tais hais tias: "Ab ! Nyuag txiv nees no xwb kuv tsis leej yuav mus poob ib zaug kad! Ktry caij nees laus li no, kuv twb tsis poob as. Ìhov koj muab rau kuv sim tso maj !" Yawg thiaj li muab yawg tus txiv nees rau Huab Tais sim lauj. Huab Tais sam plaws rau saum tus txiv nees, ya ntxiag mus txog ib nta ntuj. Huab Tais txawm rua hio qhov muag. Ces tus nees ceeb nkaus, tus nees cia li tib tsawg taw rau Huab Tais poob nthav los rau hauv ntiaj teb no lawm lauj ! Ces Huab Tais tuag kiag lawm. Yawg thiaj li tau Huab Tais lub tsev nyob, tau Huab Tais cov poj niam yuav. Tau liaj ia teb chaws, muaj tub mab tub qhe. Yawg txawm seev tias: "Ab ! Kuv los nyob niag teb chaws zoo li no lawm, es kuv cov tub ntsoj tub ntsuag lawv nyob ceg ntuj twg li lawm nev ! Kuv rau rau siab ua qoob kom ntau ntau tso. Kuv mam ua ntaub ua ntawv rau teb chaws kom kuv cov tub ntsoj tub ntsuag tuaj nrog kuv nyob. Saib kuv cov tub puav yuav tuaj, es kuv thiaj li yuav nrhiav tau lawv." Yawg ua Huab Tais lawm. Cas yawg txawm ua ntaub ua ntawv xa rau teb chaws lauj! Ces tus twg tsis muaj niam muaj txiv, lawv sawv daws tuaj nrog nws nyob. Yawg cov tub los kuj tuaj nrog yawg nyob thiab. Tab sis yawg cov tub hlob lawm, ces yawg tsis paub lawv lawm lauj! Muaj ib hnub, yawg txawm muab yawg txoj phuam uas thaum ub yawg nqa mus nrhiav yawg poj niam ntxhua ziab nram ntsa vaj. Ces tus tub pom, nws txawm seev tias: "Ab ! Cas tus Huab Tais no, nws muaj ib txoj phuam zoo nkaus li kuv txiv txoj ned !" Yawg txawm hnov tus tub seev li ntawd ! Yawg thiaj nug tias: "Ua li thaud, koj txiv muaj ib txog phuam zoo li no thiab lov ? Thaud, nws nqa mus dua qhov twg lawm ?" Tus tub txawm teb tias: "Yog thaud ! Peb niam tuag lawm, ces peb txiv quaj quaj. Nws hais rau peb tias kom peb nyob peb tso, nws yuav mus raws peb niam. Peb txiv thiaj li sia lawm. Koj txoj no ces zoo nkaus li peb txiv txoj ntag tiag." Yawg thiaj hais tias: "Me tub, yog nej nco li ces kuv yog nej txiv tiag." Yawg thiaj li quaj quaj tas. Ces yawg cov tub thiaj li los nrog yawg nyob. Lawv cov txiv tub thiaj li tau zoo neej ua lawm. Yawg thiaj li tshaj rau sawv daws tias: "Kuv nplij nplij cov tub ntsuag no. Kuv nrhiav tau kuv cov tub lawm. Kuv tsis muaj zaub muaj mov yug sawv daws. Nej nyias rov mus ua rau nyias noj mog !" Cov me nyuam ntsuag ntawd nyias thiaj rov los nyias. Lawv cov txiv tub thiaj li tau ua Huab Tais lawm.

  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts: 874
  Join date: 2011-01-25

  Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Mon 21 Jan - 8:03

  Koj cov dab neeg no muaj nuj nqis heev li na, kuv nyiam cov dab neeg zoo li no os, kuv zoo siab heev koj tseem nqa tau los tso rau hauv no kuv saib thiab os nawb.
  Yog koj tshuav ntxiv no nqa tuaj tso dua rau kuv lub tsev no khaws tseg rau kuv nyeem nawb tiamneejtshiab. thank you  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus

  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts: 428
  Join date: 2013-01-14

  Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 9:14

  nkaujhnubqub wrote:Koj cov dab neeg no muaj nuj nqis heev li na, kuv nyiam cov dab neeg zoo li no os, kuv zoo siab heev koj tseem nqa tau los tso rau hauv no kuv saib thiab os nawb.
  Yog koj tshuav ntxiv no nqa tuaj tso dua rau kuv lub tsev no khaws tseg rau kuv nyeem nawb tiamneejtshiab. thank you

  Ua li, yog koj nyiam thiab no ces kuv li muab coj tuaj tso ntxiv rau ntawm koj lub chaw nov os.

   Current date/time is Fri 12 Feb - 20:18